Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 64 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 527 tontti 8, Lehtikarintie 17

ROIDno-2022-2737

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

As. Oy Rovaniemen Lehtikarintie 17 on hakenut asemakaavamuutosta 14.6.2022 omistamalleen tontille 698-5-527-8, osoitteessa Lehtikarintie 17.  Hakijan tavoitteena olisi tavoitteena rakentaa tontille kuusi-huoneistoinen asuinrivitalo ja autotalli/katos. 

Alueelle on voimassa 29.6.1973 lainvoiman saanut asemakaava, jossa alue on osoitettu pientalojen korttelialueeksi (AO). Tontilla sijaitsee 1976 rakennettu asuinrakennus, jonka pinta-ala on 120 kem2. Rakennus on teknisen käyttöikänsä lopussa eikä sen kunnostaminen ole taloudellisesti kannattavaa. Alueella on tehty vastaavia asemakaavamuutoksia voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. 

Kaupunkistrategia 2030 mukaisesti edistetään rakentamista asiakas- ja toimialalähtöisesti. Maankäytön kehittämisessä otetaan huomioon eheän kaupunkirakenteen toteuttaminen sekä kohtuuhintaisen ja monimuotoisen asumisen mahdollisuudet

Maanomistajan kanssa on laadittu oheisen liitteen mukainen kaavoituksen käynnistämissopimus, jolla sovitaan kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä oheisen liitteenä olevan sopimusluonnoksen As. Oy Lehtikarintie 17 kanssa. 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 11.4.2023

Tontin 5-527-8 omistaja on hakenut asemakaavan muutosta tontin käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden muuttamiseksi niin, että tontille olisi mahdollista toteuttaa asuinrivitalon rakentaminen. Asiasta on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimusluonnos joka on hyväksytty yhdyskuntasuunnittelun lautakunnassa 23.8.2022. Kaavoituspäällikkö laati kaavan vireilletulopäätöksen 8.11.2022.

Kaavamuutoksen vireille tulo pidettiin yleisesti nähtävillä 30.11 - 13.12.2022. Mielipiteitä ei jätetty.

Laaditussa asemakaavan muutosluonnoksessa tontti on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), joka mahdollistaa rivitalojen, kytkettyjen pientalojen sekä erillisten pientaloja rakentamisen asumistarkoituksiin. Tontin rakennusoikeus nousee 218 k-m2, ollen yhteensä 518 k-m2. Kerrosluku on kaksi.

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä 24.3. - 6.4.2023, valmisteluvaiheen kuulemisessa. Mielipiteitä ei jätetty.

Kaavakarttaan on tehty nähtävillä pidon jälkeen vähäisiä teknisluontoisia korjauksia.
 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää saattaa 5. kaupunginosan korttelin 527 tontin 8, 4.4.2023 päivitetyn kaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 3000 € sekä kuulutuskulut 300 €/ kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy yhdyskuntasuunnittelun lautakunta.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus