Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 67 Asemakaavan muutos kortteli 9031 tontit 6-8, Hallitie 28

ROIDno-2022-4420

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Keskuspesula Oy on hakenut 14.12.2022 suunnitteluvarausta liitekartan mukaiselle alueelle osoitteessa Hallitie 28. Rovaniemen keskuspesulalla on tavoitteena toteuttaa alueelle uusi pesulatoimintojen rakennus, jossa olisi noin 3000 krs-m2 suuruiset pesulan toimintatilat sekä noin 400 krs-m2 sosiaali- ja toimistotilat. Pesulatoiminnassa on tarkoitus hyödyntää Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämpölaitoksen tuottamaa höyryä suoraan pesulan toimintaan. Suunnittelualue sijaitsee osittain Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n vuokrasopimuksella hallitsemalla asemakaavan mukaisella tontilla 9-9031-8, joten hankkeen totutuminen edellyttää muutoksia tonttiin ja vuokra-alueeseen. Rovaniemen Keskuspesula Oy ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen osapuolien yhteisestä halusta hankkeen toteuttamiseen. 

Oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti kaupunki ja Rovaniemen Keskuspesula Oy sopivat alueen varaamisesta sekä kaavoituksen käynnistämisestä. Alueen luovuttamisesta sovitaan erillisellä päätöksellä asemakaavamuutoksen nähtävilläolon jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää varata liitekartan mukaisen suunnittelualueen Rovaniemen Keskuspesula Oy:lle sekä hyväksyy oheisen sopimusluonnoksen kaavoituksen käynnistämisestä Rovaniemen Keskuspesula Oy:n ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kanssa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että Terhi Heikkilä (HallintoL § 28.1, kohta 5, Rovaniemen keskuspesulan hallituksen jäsen), Heikki Autto (HallintoL § 28.1 kohta 5 Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston 4. varapuheenjohtaja) ja Sara Seppänen (HallintoL § 28.1 kohta 5, Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen) poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Timo Tolonen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Terhi Heikkilä, Sara Seppänen

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 11.4.2023

Rovaniemen Keskuspesula Oy:lle on laadittu sopimusluonnos kaavoituksen käynnistämisestä ja aluevarauksesta Hallitie 28:n ympäristössä, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 16.1.2023. Vs. kaavoituspäällikkö laati kaavamuutoksesta vireille tulopäätöksen 31.1.2023.

Asemakaavamuutoksen vireille pidettiin yleisesti nähtävillä 6. - 20.2.2023, mielipiteitä ei jätetty.

Asemakaavamuutoksesta on laadittu luonnos, jossa keskuspesulaa varten muodostetaan uusi teollisuus- ja varastorakennusten tontti (T-1) joka muodostuu tontin 6 lisäksi EN-alueen 4641 msuuruisesta osasta. Uuden tontin pinta-ala on 8886 m2. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa 20 % käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja toimistotiloja varten. Rakennusoikeutta on 4442 k-m2 ja kerrosluku kaksi. Viereinen tontti 7 ja EN-alueen osa muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) johon saa sijoittaa vastapäisen Lappsetin tontin sekä keskuspesulan autopaikoitusta.

Asemakaavan muutosluonnos ja muut kaava-asiakirjat pidettiin yleisesti nähtävillä 10. - 23.3.2023, valmisteluvaiheen kuulemisessa. Mielipiteitä ei jätetty.

Valmisteluvaiheen jälkeen kaavaluonnosta on päivitetty vähäisillä teknisluontoisilla korjauksilla.

Kaava-alueelle on laadittu uusi tonttijako, jossa Keskuspesulan tontin numero on 22, EN-alue 24 ja LPA alue 24. 

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää saattaa 9. kaupunginosan korttelin 9031 tonttien 6-8, 31.3.2023 päivitetyn asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutosen yhteydessä alueelle on laadittu uusi tonttijako.​​​ Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville. Rovaniemen Keskuspesula Oy:ltä peritään kaavoituskustannuksina 5000 € ja kuulutuskustannuksina 300€/kuulutus sekä tarvittavat tonttijakokustannukset. Asemakaavamuutoksen hyväksyy yhdyskuntasuunnittelun lautakunta.​​​​​

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus