Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 69 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan päätöksestä 20.9.2022 §121

ROIDno-2022-3373

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoituspäällikkö on viranhaltijapäätöksellään 17.8.2022 § 21 myöntänyt Kemijoki Oy:lle luvan poiketa yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta sekä rakentamisrajoituksesta Sierilän vesivoimalaitokseen kuuluvan luukkuasemarakennuksen toteuttamista varten. Poikkeamispäätöksestä jätettiin muutoksenhakuajan puitteissa neljä oikaisuvaatimusta, joissa vaaditaan päätöksen kumoamista. Päätöksen kumoamista vaaditaan muun muassa luonto- ja maisema-arvoihin sekä lupa-asian puutteelliseen valmisteluun ja virheellisiin päätöksen perusteluihin vedoten. Oikaisuvaatimusten jättäjät vetoavat myös edelleen valituksenalaiseen Kemijoki Oy:n vesitalouslupaan. Kemjoki Oy:llä on aluehallintoviraston myöntämä vesitalouslupa, mutta asiasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimusten jättäjien mukaan myönteinen poikkeamispäätös myös aiheuttaa haittaa alueen kaavoitukselle.

Taustaa

Rovaniemen ympäristölautakunta on 30.10.2019 § 144 myöntänyt Kemijoki Oy:lle luvan poiketa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rakentamisrajoituksesta kiinteistöillä 698-409-29-21 ja 698-409-29-2 Sierilän vesivoimalaitokseen kuuluvien kone- sekä luukkuaseman toteuttamista varten. Lisäksi ympäristölautakunta on myöntänyt maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentin mukaisen poikkeamisen yleiskaavan käyttötarkoituksesta luukkuaseman sijoittamiselle kaavassa osoitetuille W- ja MY-alueille. Päätöksestä jätettiin 5.12.2019 hallintovalitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 11.3.2021 kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen siltä osin kuin lautakunta on myöntänyt luvan poiketa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rakentamisrajoituksesta. Muilta osin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Päätöstä tehdessään ympäristölautakunnalla ei ole ollut toimivaltaa myöntää poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rakentamisrajoituksesta. Tästä johtuen hallinto-oikeus siirsi asian tältä osin Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi. Rovaniemen kaupungin voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti kaavoituspäällikkö päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamisista kaava-alueilla.

Päätöksen perustelut

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 18.6.2001 hyväksymä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaavassa on varauduttu Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamiseen osoittamalla laaja erityisalue voimalaitoksen rakentamista varten. Yleiskaavoituksen kaikissa käsittelyvaiheissa on korostettu, että voimala osoitetaan kaavaan aluevarauksena, jonka toteuttaminen tapahtuu vesioikeuden päätöksen mukaisena. Kemijoki Oy:llä on hankkeelle myönnetty valituksenalainen vesitalouslupa, jonka lupaharkinnassa on huomioitu voimalaitoksen rakentamisen edellytykset vesilain säädösten mukaisesti. Kun huomioidaan luukkuaseman sijanti yleiskaavan mukaisen vesialueelle osoitetun erityisalueen välittömässä läheisyydessä, hankkeesta ei aiheudu sellaisia maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia, joista olisi haittaa kaavoitukselle eikä selkeästi erityisestä syystä myönnetyn poikkeamisen voida katsoa vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Alueella on lisäksi vireillä asemakaavan laadinta. Asemakaavaehdotus on ollut ehdotusvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 9.4.-10.5.2021. Kaavaehdotuksessa kyseessä oleva alue on kokonaisuudessaan osoitettu erityisalueeksi vesivoimalaitoksen toteuttamista varten.

Yhteenveto

Myönteiselle poikkeamispäätökselle on ollut erityinen syy. Lupamenettely sekä asian valmistelu on suoritettu asianmukaisesti ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset perusteet myönteiselle poikkeamispäätökselle täyttyvät. Kaavoitus esittää, että oikaisuvaatimukset tulee hylätä. 

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavoitusinsinööri Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hylkää oikaisuvaatimukset.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Toimialajohtaja Jaakko Rantsi poistui kokouksesta klo 16.55 asian keskustelun aikana.

Jäsen Tarja Suopajärvi esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja pyydetään Rovaniemen kaupungin lakimiehen lausunto. Puheenjohtaja totesi, että Suopajärven esitystä ei kannatettu, joten esitys raukeaa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Jäsen Tarja Suopajärvi ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

 

 

 

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry on 28.10.2022 tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan päätöksestä 20.9.2022 § 121 koskien Sierilän voimalaitoksen luukkuaseman poikkeamispäätöksen oikaisuvaatimusta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt tehdyn valituksen johdosta Rovanimen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan lausuntoa ja liittämään asiakirjoihin lähetteessä mainitut asiakirjat. Lausuntoa on pyydetty 31.3.2023 mennessä, palautukseen on pyydetty lisäaikaa 19.4.2023 asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää pyydettynä lausuntona lähettää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon ja lisäksi toimittaa hallinto-oikeudelle muut pyydetyt asiakirjat.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.  

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.4.2023 mennessä