Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 70 Lisäalueen vuokraaminen paikoitusalueeksi tontille 9-9023-2

ROIDno-2023-991

Valmistelija

  • Jukka Björkbacka, maanmittausasiantuntija, jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi

Perustelut

Alaojat-Yhtiöt Oy:llä on vuokrattuna paikoitusalueeksi tonttiin 9-9023-2 nelostien puolelta rajoittuvaa suojaviheraluetta (EV) sekä yleisen tien aluetta (LT). Vuokrasopimus on päättymässä 30.6.2023. Yhtiö on esittänyt vuokrasopimusta jatkettavaksi. Vuokra-aluetta on syytä tarkistaa tontin kohdalla sijaitsevalle EV-alueelle nelostien varrella olevan suojapuuston säilyttämiseksi.

Hallintosäännön mukaan yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää maa-alueiden vuokraamisesta enintään kymmeneksi vuodeksi. Kaupunginhallitus on aiemmin päätöksellään 13.6.2012 § 213 vuokrannut kyseessä olevaa suojaviheraluetta vastaavaan käyttöön. Vuokraa määritettäessä voidaan käyttää edellä mainittuun päätöksessä vahvistettua noin 0,41e/m2 neliöhintaa (indeksi 2161) .

Vuokrattavalla alueella sijaitsee Neve Oy:n maakaapeli sekä vesi- ja viemärijohto. Vuokrasopimus tulee olla irtisanottavissa, mikäli kaupunki tarvitsee suojaviheraluetta muuhun käyttöön. Näistä johtuvat erityisehdot on huomioitu liitteenä olevassa vuokrasopimusmallissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää vuokrata Alaojat-Yhtiöt Oy:lle karttaliitteen mukaisen, noin 2184 m2 alueen rekisteröidystä yleisestä alueesta 698-9-9908-0 seuraavin ehdoin:

  • Alue vuokrataan paikoitusalueeksi.
  • Vuokra-aika on 1.7.2023-30.6.2033
  • Vuosivuokra on 900,12 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 2161.
  • Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.6.2023 mennessä.
  • Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset. 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Alaojat-Yhtiöt Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut Martikainen ja Björkbacka