Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 73 Perusteet yksittäisten puiden kaatamiselle Rovaniemen kaupungin hallinnoimilla alueilla

ROIDno-2023-421

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi
  • Janne Alkki, kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki kaadattaa vuositasolla  kymmeniä yksittäisiä puita kaupungin omistamilta asemakaavan mukaisilta viheralueilta joko asukkailta saapuneiden palautteiden tai omaehtoisen valvonnan perusteella. Perusteina puunpoistoille on puiden huonokuntoisuus, uhka tai vaara lähiympäristölle tai haitttaa rakennuksille. Onnettomuuksien, vahinkojen tai vaaratilanteiden ehkäisemiseksi on syytä jo ennakoiden poistaa huonokuntoinen puu .

Puunkaatotoiveita esitetään myös vähemmän pakottavien syiden perusteella tapahtuvan kaupungin toimesta ja kustannuksella. Näitä syitä ovat puiden varjostaminen, puiden latvuston aiheuttava varjostushaitta aurinkopaneeleille tai lautasantenneille ja puiden aiheuttama roskaaminen.

Vuoden 2022 aikana ilmeni  toiveita ja vaatimuksia kaadattaa puita, jotka haittasivat osittain aurinkopaneeleiden energian tuottoa. Ottaen huomioon, että nykyisen energiakustannustason ja energiaomavaraisuuden parantamisen johdosta, ovat aurinkopaneelit yleistymässä, jolloin näiden puiden kaadettavaksi esittäminen voidaan olettaa yleistyvän. Tämän johdosta on syytä miettiä, onko mahdollista siirtyä tarveharkintaan perustuvaan lupajärjestelmään puiden poistamisen osalta ja onko näissä tapauksissa mahdollista siirtää puun kaadosta aiheutuneet kustannukset sitä haluaville. Tarveharkinnan mahdollisuutta täytyy peilata Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksiin puunkaadon luvanvaraisuudesta asemakaava-alueelle.

Tarveharkintaisia lupia myönnettäessä täytyy huomioida asuintaajamien metsäalueiden merkitys asuinviihtyisyyttä lisäävänä tekijänä. Lisäksi nämä metsäalueet sitovat pölyä ja ilmansaasteita ja vaimentavat melua. Siksi on tärkeää, että lupamenettelyn johdosta näitä arvoja ei vaaranneta. 

Järjestelmään mahdollisesti siirryttäessä, pystyttäisiin kuitenkin huomioimaan asuinkiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantamista  ja tukemaan energiansäästöä, mutta samalla huomioimaan ja valvomaan, että mahdolliset puunpoistot eivät vaikuta heikentävästi ympäröivään ja metsäiseen lähiluontoon ja että kyseiset puunkaadot ovat Maankäyttö- ja rakennuslain säädösten  tulkintojen mukaisia. Puiden kaatamisen periaatteet täytyy  miettiä kaupungin kaavoitus-, rakennusvalvonta-, maankäyttö ja yhdyskuntekniiikan yksiköiden keskinäisissä yhteistyöneuvotteluissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedoksi valmisteltavan asian, joka koskee yksittäisten puiden kaatamisen alustavat periaatteet sekä evästää tarvittaessa perusteiden jatkovalmistelua.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Janne Alkkia.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi valmisteltavan asian, joka koski yksittäisten puiden kaatamisen alustavia periaatteita. Lisäksi lautakunta evästi perusteiden jatkovalmistelua.

Tiedoksi

Yhdyskuntatekniikan yksikkö