Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 72 Rovaniemen kaupungin metsäomaisuuden kehitysennuste ja hiilinielulaskelma

ROIDno-2023-898

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö on laadituttanut laskelmat kaupungin metsäomaisuuden määrästä, puuston kasvuennusteet ja näihin tietoihin pohjautuvan hiilinielulaskelman. Kasvuennusteen ajanjakso on laadittu vuosille 2022 - 2071. Puustomäärien ja kasvuennusteen pohjalta laadittiin skenaariot kaupungin metsien käsittelyistä. 

Päivitystä varten kaupungin metsäomaisuus luokiteltiin nykyisen yleiskaavan mukaisiin käyttöluokkiin seuraavasti: Yleiskaavan mukaiset käyttöluokat kaavamerkintöjen perusteella 1336 ha (V, VL, VR, VU, RM ja SR), yleiskaava-alueen talousmetsät  1249 ha (kaavamerkitnä M, MU ja T), Ounasvaara 821 ha ja yleiskaavan ulkopuoliset talousmetsät 6343 ha.

Ounasvaaran alueen suuren virkistyskäyttöarvon, iäkkäiden metsien ja rakennuslainsäädännön perusteella rauhoitetun alueen johdosta on Ounasvaara eriytetty omaksi alueeksi, pelkästään sijaintinsa ja luontoarvojen perusteella. Kaikissa laskelmissa on huomioitu ainoastaan puustomäärien kasvumallinnus ja hakkuita ei ole osoitettu Ounasvaaran alueelle.

Laskelmien perusteella on todettavissa, että kaupungin harjoittama metsätalous on maltillista suhteessa puuston kasvuun. Tämän seurauksena puustopääoma tulee kasvamaan merkittävästi tulevan 50 vuoden aikana. Osasyynä puustopääoman kasvuun tulevina vuosina on taimikoiden ja nuorten metsien suuri osuus metsämaan pinta-alasta. 

Hiilitaselaskennassa on todettu kaupungin metsiiin sitoutuneen runsaasti hiiltä puustoon, maaperään ja puutuotteisiin. Maltillisen metsien hakkuiden johdosta ja merkittävän suuren turvemaiden pinta-alan ( 1247 ha) johdosta , kaupungin metsien hiilijalanjälki on negatiivinen eli hiiltä sitoutuu enemmän metsiin, kuin sitä poistuu ilmakehään. Kaupungin  harjoittama metsätalous on täten hiilinegatiivista. 

Rovaniemen kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, jolloin niihin kohdistuu monia eri tavoitteita ja odotuksia; Metsät ovat tarkoitettu virkistyskäyttöön, raakamaanreserviin, monimuotoisuuden turvaamiseen ja suojeluun sekä puuntuotantoon. Puustoisimmilla ja vanhemmilla metsillä on positiivisia vaikutuksia metsien virkistyskäyttöön ja monimuotoisuteen ( vrt. Ounasvaaran vanhat metsät) 

Kaikkia tavoitteita ei saavuteta samalla metsäkohteella samanaikaisesti ja tasapainoa joudutaan hakemaan luonnon monimuotoisuuden, talouden ja virkistyskäytön osalta.  Kuitenkin kaupungin suuri metsäomaisuuden pinta-ala mahdollistaa erilaisten tavoitteiden saavuttamisen.

Jotta kaupungin metsät ovat hiilinegatiivisiä tulevaisuudessakin, on lähivuosina operatiivisella tasolla kiinnitettävä huomiota taimikoiden ja nuortenmetsien hoitoon. Myön luonnonmonimuotoisuutta indikoivan lehtipuun määrä ei tule tulevaisuudessa lisääntymään, joten lehtipuun suosimista metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä tulee lisätä. Turvemaiden osalta tulee kaupungin pidättäytyä metsäojituksilta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedokseen Rovaniemen kaupungin metsäomaisuuden kehitysennusteen ja hiilinielulaskelman.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Janne Alkkia ja hallintopäällikkö Samppa Määttää.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Asian päätöksenteon jälkeen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta piti kokoustauon klo 15.45 - 15.55. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon. Tauon aikana on kokouksesta poistunut talouspäällikkö Hannu Pessa.

Tiedoksi

Yhdyskuntatekniikan yksikkö