Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa kortteli 618 tontti 1 sekä katu-ja virkistysalueet, Vaaranlammen koulu

ROIDno-2021-2115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 10.2.2022.

Vaaranlammen koulun tontin sekä lähiympäristön asemakaavan muutos on saatettu vireille asettamalla kaavoituspäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 17.6.-9.7.2021. Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistiin 16.6.2021 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä laajalle Korkalovaaran asuinalueen asukkaille sekä muille osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui kaksi. Saapuneet mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnassa.

Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue käsittää opetus- ja lastentarhatoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YOL, tehokkuusluvulla e=0.30 ja kerrosluvulla II sekä viereistä katu- ja virkistysaluetta VL. Kaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.2.1970.

Asemakaavan muutoksesta alueelle on laadittu voimassa olevan asemakaavan lisäksi 3.1.2022 päivätty muutosluonnos. Kaavaluonnoksessa korttelin 618 rajoja on tarkennettu hankesuunnitelmien edellytysten mukaisesti. Myös korttelialueen lähiympäristön kaavan rakennetta on tarkennettu. Lisäksi alueelle on lisätty ohjeellisia kevyenliikenteen varauksia. Käyttötarkoitus on kaavassa muutettu vastaamaan paremmin tulevaa toimintaa sekä rakennusoikeutta on lisätty mahdolliset tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Kaavassa korttelialueen käyttötarkoitus on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta YL, kerrosluvulla II ja tehokkuusluvulla e=0.40. Rakennusoikeus tontilla kasvaa 3350 k-m2. Hankesuunnitelmaa on käsitelty myös sivityslautakunnassa 27.1.2022 § 11.

Asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 27.1.-9.2.2022. Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistiin 26.1.2022 Lapin Kansassa sekä kirjeellä alueen asukkaille sekä muille osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Mielipiteisiin on laadittu vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.

Kaavoitus esittää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle, että alueelle laadittu asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan myös tonttijaon muutos joka asetetaan kaavan yhteydessä julkisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä 6. kaupunginosan korttelin 618 tonttia 1 sekä viereistä katu- ja virkistysaluetta koskevan 3.1.2022 päivätyn asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Päättää asemakaavaehdotuksesta ja tonttijaon muutoksen laatimisesta sekä niiden asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttijaon muutoksen hyväksyy yhdyskuntasuunnittelun lautakunta (Hallinto- ja johtosääntö § 36).

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 9.5.2022

Vaaranlammen koulun ja sen lähiympäristön asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 25.3.-25.4.2022. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 24.3.2022 Lapin Kansassa sekä kirjeillä osallisille. Asemakaavan ja tonttiijaon muutosehdotukseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin internet -sivulla Kaavatorilla sekä kaupungin kaavoituksessa. Muistutuksia tai lausuntoja nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

Asemakaavaehdotuksessa tontin käyttötarkoitukseksi on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue YL, kerrosluvulla II ja tehokkuusluvulla e=0.40. Muutoksessa on myös huomioitu hankesuunitelman edellyttämät lähialueen muutokset mm. katu- ja kevyenliikenteen sekä huoltoliikenteen tarpeiden osalta.

Kaavoitus esittää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle, että se hyväksyy 6. kaupunginosan korttelin 618 tonttia 1 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan 3.1.2022 päivätyn asemakaavan sekä tonttijaon muutoksen.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä 6.kaupunginosan korttelin 618 tonttia 1 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 3.1.2022 päivätyn kaavakartan mukaisesti sekä alueelle laaditun tonttijaon muutoksen (Hallintosääntö § 36).

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 16.27.

 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

 • päätös, johon haetaan muutosta

 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.