Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Asemakaavan muutos korttelin 11 tontti 13, Korkalonkatu 31

ROIDno-2021-684

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 11.5.2022

Vireilletulon kuuleminen

1.kaupunginosan korttelin 11 tontin 13, entinen hotelli- ja ravintolaoppilaitos Oppipoika, asemakaavan muutos on saatettu vireille asettamalla kaavoituspäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma yleisesti nähtäville 16.9.-29.9.2021. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin kuulutuksella 15.9.2021 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

Kaavaluonnoksen laatiminen

Vireillletulon jälkeen on voimassa olevan asemakaavan lisäksi vaihtoehtona laadittu 21.1.2022 päivätty asemakaavan muutosluonnos. Luonnoksessa tontin pääkäyttötarkoitusta voimassa olevaan kaavaan nähden K-3, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, alueelle voidaan sijoittaa julkisia lähipalveluita, asuntoja sekä palveluasumista, on tarkennettu muuttamalla sitä niin, että se kuvaa täsmällisemmin tontin tulevia toimintoja seuraavasti;

Asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialue AL-12. Alueelle voidaan sijoittaa asuntojen lisäksi palveluasuntoja. Korkalonkadun puolella ensimmäiseen kerrokseen voidaan sijoittaa ainoastaan katutasoon avautuvia liiketiloja sekä niitä palvelevia apu- ja varastotiloja. Pysäköinti sijoitetaan pääsääntöisesti maanalaisiin tiloihin. Kerroslukuja tontilla tarkennetaan tulevan hankkeen mukaisesti niin, että rakennukset tontilla saavat yhdestä kahteen lisäkerrosta voimassa olevaan kaavaan nähden. Kerroslukujen korottaminen kaventaa tuolloin rakennusten massaa ja antaa piha-alueiden suunnittelulle enemmän mahdollisuuksia mm. oleskelulle ja viheralueiden perustamiselle. Kerrosluvun korottaminen vastaa tuolloin myös Korkalonkadun toisella puolella olevan kaavan rakennusalojen korkeusasemaa ja soveltuu sekä yhtenäistää tuolloin myös alueen kaupunkikuvaa. Kaava huomioi myös viereisen Korkalonkadun toisella puolella olevan korttelialueen väri- ja julkisivumateriaaleja. Rakennusoikeus tontilla säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena (12000 k-m2).

Valmisteluvaiheen kuuleminen;

Voimassa oleva asemakaava ja 21.1.2022 laadittu ja päivätty asemakaavan muutosvaihtoehto on pidetty yleisesti nähtävillä 27.1.-9.2.2022. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin kuulutuksella 26.1.2022 Lapin Kansassa sekä kirjeillä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä tai lausuntoja nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

Tarkennuksia kaavaluonnokseen nähtävilläpidon jälkeen;

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on tullut rakennussuunnittelun osalta esille, että asemakaavan muutosluonnosta on tullut tarve tarkentaa joidenkin asioiden osalta. Toripuistikko kadun puoleisen rakennusalan rakennusoikeusmäärät on yhdistetty yhdeksi rakennusoikeusmääräksi (7000 k-m2). Matalan osan rakennusalan kerroslukua on korotettu kahdesta kolmeen, jotta viereisten korkeampien rakennnusmassojen välinen yhdyskäytävä voidaan toteuttaa, koska yhdyskäytävä edellyttää pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa. Sisäpihalle muodostetaan erillinen oleskelu- ja leikkialue le-2, jonka alle ei sallita maanalaista rakentamista. Tontin eteläosassa oleva katosaluevaraus kt, yhdistetään tontin rajalle saakka. Rakennusten ylintä korkeusasemaa on myös jouduttu tarkentamaan rakennussuunnittelun edetessä niin, etteivät kattorakenteen ja yläpohjaan sijoitettava tekniikka sijoitu kyseisen korkeusaseman yläpuolelle. Korjattu ylin korkeusasema noudattaa lähiympäristön uusien kaavojen tavoitekorkeutta, eikä poikkea oleellisesti niistä.

Kaavoitus esittää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle, että 21.1.2022 päivätty ja 9.5.2022 korjattu asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 1.kaupunginosan korttelin 11 tonttia 13 koskevan asemakaavan muutosluonnoksen 21.1.2022 päivätyn ja 9.5.2022 korjatun kaavakartan mukaisesti jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen laatimisesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ennen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä on hakijan kanssa laadittava maankäyttösopimus. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 6000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.