Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Rovaniemen kaupungin vesiliikenteen rajoitusalueet

ROIDno-2022-1457

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vesiliikenteen rajoitusalueiden päivittäminen Rovaniemen kaupungin keskusta-alueella ja sen mukainen esitys Traficomin päätettäväksi

Rovaniemen kaupungin keskustan vesistöalueilla on useita eri aikoina päivitettyjä tai voimassa olevia vesiliikenteen rajoitusalueita.  Tarkoitus on yhdenmukaistaa ja päivittää rajoitusalueiden sisältö vastaamaan nykyistä vesiliikennettä, ottamalla huomioon mm. asutuksen leviäminen vesistöjen ranta-alueilla ja uudet vesikulkuneuvot. Lisäksi on tarve perustaa uusia rajoitusalueita perusteella, että lähelle vesistöjen ranta-alueita on kaavoitettu asuinrakentamista ja asutus tulee leviämään tulevaisuudessa pitkin kaupungin läheisiä jokivarsia.

Lisäksi aikaisemmissa vesiliikenteenrajoitus esityksissä ja päätöksissä ei ole juurikaan huomioitu vesiskootterien voimakasta yleistymistä vesiliikenteessä. Tämä on voinut jopa aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta esimerkiksi Poliisin suorittamissa vesiliikenteen valvontatehtävissä.

Vuonna 2021 voimaan tulleen uudistetun Vesiliikennelain 5 luvun 101§ ja 102§ mukaisesti  vesiliikenteen rajoitusalueista päättää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Esityksen laatimisesta vastaa asianomainen kunta, jonka alueella vesiliikenteen rajoitusalueet sijaitsevat. Esityksessä tulee perustella ja yksilöidä , miksi haetaan vesiliikenteenrajoitusta ja riittävän tarkalla kartta-aineistolla osoittaa alueet, mihin rajoitukset tullaan kohdistamaan. Lisäksi hakijan tulee esittää hakemuksen liitteenä vesiliikennesuunnitelma, missä on esitetty Vesiliikenneasetuksen mukaisesti yksityiskohtaisesti hakemuksen mukaisten rajjoitusta osittavien liikennemerkkien sijoittaminen maa-alueille, jotta ne ovat vesillä liikkujien havaittavissa. Esityksen jälkeen Traficom vastaa asianomaisten kuulemisista, julkisista kuulutuksista ja näiden jälkeen asian käsittelystä ja päätöksen teosta ja päätöksen ilmoittamisesta.

Tarkoitus on, että rajoitusalueiden tilanteen päivittämisen ja uusien alueiden perustamisen jälkeen vesiliikenne on edelleen Rovaniemellä sujuvaa ja eikä rajoituksilla aiheuteta kohtuutonta haittaa ja vesiliikenteen mahdolliset häiriötekijät, kuten haitat vakituiselle asutukselle ja myös luonnonsuojelulliset ja ympäristönhoidolliset seikat (haitat vesilinnustolle ja rantojen syöpymiset) ovat huomioitu riittävästi tulevaisuutta silmällä pitäen.

Nykyinen vesiliikenteenrajoitukset ja rajoitusalueet pohjautuvat seuraaviin päätöksiin: Lapin lääninhallitus / Ympäristönsuojelutoimisto, päätös Y792/10.12.1986, Lapin lääninhallitus/ Ympäristönsuojelutoimisto, päätös Y 210/12.6.1992, Lapin lääninhallitus, Ympäristöyksikkö, päätös Y 530/ 11.7.1994, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lappi, päätös LAPELY/728/07.01/2013 /10.4.2014

Rovaniemen kaupungin Yhdyskuntatekniikan yksikkö on esityksen valmisteluvaihessa pyytänyt lausuntoa Lapin Poliisilaitokselta, jonka esittämät muutokset on huomioitu esityksessä.

Vesiliikenteen rajoitusalueet, niiden nykytilanne, esitykset muutoksista  perusteluineen ja rajoitusalueen esittäminen karttakohteena on esitelty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä esitetyt vesiliikenteen rajoitusalueiden muutokset ja esittää muutoksia Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille hyväksyttäväksi. Lautakunta vastuuttaa yhdyskuntatekniikan yksikön lähettämään esityksen Traficomin käsittelyyn.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

 

Toimialajohtaja teki muutetun esityksen:

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä esitetyt vesiliikenteen rajoitusalueiden muutokset ja esittää muutoksia Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille hyväksyttäväksi. Lautakunta vastuuttaa yhdyskuntatekniikan yksikön lähettämään esityksen Traficomin käsittelyyn. Lisäksi tutkitaan Lainaanrannan satama-alueen mahdollinen lisääminen esitykseen.

 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Metsätalousinsinööri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.