Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman nähtäville asettaminen

ROIDno-2021-3252

Valmistelija

 • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelmatyön tehtävänä on ollut laatia tulvasuojausratkaisuiden yleissuunnitelma Rovaniemen kaupungin Saarenkylän, Vitikanpään, Pullinrannan, Lainaanrannan (ml. Arktikumin kohta), Rantavitikan, Koskenkylän sekä Vaaralan alueille.  

Yleissuunnitelmalla tarkoitetaan tulvasuojausratkaisuiden kokonaisuutta, joka sisältää erilaisia ratkaisuja ja niiden yhdistelmiä, kuten pysyviä kiinteitä ratkaisuja (tulvapenkereitä, tulvaseiniä, tien korottamisia tai muita vastaavia) sekä tilapäisiä ratkaisuja (säkit, tulvaseinäelementit jne.).

Suunnittelulaajuus käsittää tulvariskialueiden tulvasuojelun yleissuunnittelun sekä kaupungin, valtion, että yksityisten hallinnassa olevien maa-alueiden osalta.

Suunnitelman tavoitteena on ollut esittää jokaiseen suojausta vaativaan kohteeseen tai alueeseen sopiva suojausratkaisu ottaen huomioon sen vaikuttavuus, toteutettavuus, kustannukset sekä maisema-arvot.

Suunnittelutyö on painottunut pääosin seuraavien tulvasuojausratkaisuiden tarkasteluihin: 

- Pysyvin penkereiden ja tarvittavin erikoisrakentein toteutettavat osuudet

- Liikenneväylät osana tulvasuojausta (tasaus, tulvaa pidättävät rakenteet), ajoyhteyksien turvaaminen tulvatilanteessa

- Kunnallisteknisten verkostojen suojaustarpeet, tarvittavat pysyvät sulkulaitteet

- Hulevesien hallinta, tulvareitit, tarvittavat pysyvät sulkulaitteet.

- Tilapäisin tulvasuojausrakentein suojattavat osuudet sekä tilapäiset sulkulaitteet

- Yksityisten kiinteistöjen omistajien alueiden (tontit) suojausten yhteensovitus kokonaisuuteen

- Yleissuunnitelmaratkaisuiden perusteella nykyisten tilapäisten tulvasuojausten toimenpideohjeiden ja -korttien yms. tarkastaminen ja niihin mahdollisesti tarvittavien muutostarpeiden osoittaminen

Yleissuunnitelman tilaamisesta on vastannut Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut -palvelualueen yhdyskuntatekniikan yksikkö. Tulvasuojelun yleissuunnitelman on laatinut Ramboll Oy ja projektipäällikkönä on toiminut Jari Kinnunen. Yleissuunnitelma on laadittu 18.8.2021 - 30.4.2022 välisenä aikana.

Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman laadintatyötä varten on perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on ollut yleissuunnitelman laadinnan ohjaaminen ja koordinoiminen. Ohjausryhmä on kokoontunut 6 kertaa syyskuun 2021 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana.

Hankkeen ohjausryhmän muodostivat Rovaniemen keskeisten tulvatoimijoiden edustajat:

 • Lapin ELY-keskus

 • Kemijoki oy 

 • Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry

 • Lapin pelastuslaitos 

 • Napapiirin energia ja vesi oy

 • Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta

 • Rovaniemen kaupunki: 

  • Tekniset palvelut

  • Tilapalvelukeskus 

  • Henkilöstö- ja hallintopalvelut -vastuualue

Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä pidettiin yleisötilaisuudet 14.10.2021 klo 18-20 ja 4.4.2022 klo 17-20 Saaren koululla. Lisäksi tulvasuojelun yleissuunnitelmassa toteutettiin verkkopohjainen karttapohjakysely mielipiteiden antamiseksi syksyn 2021 aikana.

Suunnitelmaraportti liitteineen on saatavilla yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan käyttöön oheismateriaalina esitetyn linkin kautta. Liitteet sisältävät mm. suunnitelmakartat ja -piirustukset (yht.65 kpl), pohjatutkimustulokset, ohjausryhmän kokousten muistiot, yleisötilaisuuksien muistiot ja asukaskyselyiden palautteiden yhteenvedot.  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää asettaa Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja kuntalaisilta sekä muilta oleellisilta sidosryhmiltä.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli projektipäällikkö Jari Kinnusen Ramboll Finland Oy:stä esittelyn asiaan.

Esittelyn aikana klo 14.54 kokoukseen etäyhteydellä liittyi kaupungingeodeetti Pertti Onkalo.

 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

yhdyskuntatekniikka, projektipäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.