Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Uusien pientalotonttien jakosuunnitelma ja -kriteerit

ROIDno-2022-2012

Valmistelija

  • Sakari Manninen, tontti-insinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki luovuttaa vuosittain pientalojen rakentamista varten n. 60 - 100, joko asemakaavan mukaisia tontteja tai yleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja. Elinvoimalautakunta on päättänyt 22.6.2021 § 110 uusien asuntotonttien ja yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen luovutuskriteerit oheisen liitteen mukaisesti.

Menettely on toiminut pääsääntöisesti hyvin, mutta jakokriteereitä on syytä tarkistaa jatkuvassa haussa olevien pientalotonttien osalta siten, että tontti arvotaan kaikkien ryhmiin 1, 2 ja 3 kuuluvien hakijoiden kesken. Mikäli tontille ei ole ollut muita hakijoita, voidaan tontti arpoa ja luovuttaa ryhmän 4 hakijoille (ammattirakentajat). Muutoin paikkatieto - ja tonttipalvelut esittää, että elinvoimalautakunnan päätöksen 22.6.2021 § 110 mukaiset valintakriteerit pysyvät käytössä. 

Pientalotonttien ja yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen osalta paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää n. 47 pientalotontin luovuttamista syksylle 2022 ja keväälle 2023 seuraavasti oheisten liitekarttojen mukaisesti:

Mustikkaharjun alue 29 tonttia (elo-syyskuu 2022)

Printtivaarantie 5 tonttia (elo-syyskuu 2022)

Muut yksittäiset tontit 13  (elo-syyskuu 2022)

Kaupunginhallituksen 8.5.2017 §220  päättämien luovutusehtojen mukaisesti korttelin 6093 (Pallopojankatu) tulisi luovuttaa samanaikaisesti samalle taholle. Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että tontit luovutetaan yksittäin hakijoille normaalin menettelyn mukaisesti. 

Vennivaaran yhdyskuntatekniikan valmistuessa voidaan alueelta laittaa n. 88 tonttia haettavaksi. Alustava aikataulu marras-joulukuu 2022.

Oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alueilla Nivänkylän alueella laitetaan haettavaksi 5 rakennuspaikkaa alueen liittymäjärjestelyjen ja yksityistien toteuttamisen jälkeen. Muilla alueilla selvitetään rakentamisen edellytyksiä ja toteuttamismahdollisuuksia. Mikäli edellytykset täyttyvät rakennuspaikat laitetaan haettavaksi.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Lautakunta päättää haettavana olevien asemakaavan mukaisten pientalotonttien ja yleiskaavan mukaiset rakennuspaikkojen luovuttamisen valintakriteerit esityksen mukaisesti sekä merkitsee tiedoksi tonttien jakosuunnitelman.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Hautaniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.