Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta

ROIDno-2021-4435

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ella Keski-Panula ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Moni rovaniemeläinen kulkee töihin, opiskelemaan tai asioimaan pyörällä tai kävellen. Tänä syksynä etenkin aamuisin kevyen liikenteen väylät ovat olleet usein heikossa kunnossa, myös aivan keskustan tuntumassa. Teitä ei välttämättä ole aurattu edes puoleenpäivään mennessä, ja alkutalvesta pyörä- ja kävelytiet ovat usein vaarallisen liukkaita. Vieressä autotie voi olla hyvässä kunnossa, kun taas kevyen liikenteen väylillä saa kahlata lumessa tai liukastella. Pahimmillaan lumet ja sohjot on aurattu autotieltä kevyen liikenteen väylille ilman, että niitä on kohtuullisessa ajassa aurattu kevyen liikenteen väyliltä pois, mikä tekee jalkaisin tai pyörällä kulkemisesta erittäin haastavaa ja hidasta. Etenkin lastenvaunujen tai rollaattorin kanssa lumihangessa kahlaaminen on hankalaa.

Talvipyöräilyn ei tarvitse olla extremeurheilua, eikä talvi tai pohjoinen sijainti ole este pyöräilylle. Esimerkiksi Oulussa kaikista tehdyistä matkoista tehdään talvisinkin 12 prosenttia pyörällä. Tähän on päästy huolehtimalla pyöräväylien hyvästä talvikunnossapidosta. Kun voi luottaa, että pyöräilyn pääväylät ovat aurattu ja hyvässä kunnossa aamusta alkaen, on aamulla helppoa ja turvallista valita pyörä alleen. Pyöräteiden talvikunnossapitoa voi myös seurata reaaliajassa.

Arkiliikunta on tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Kun pidämme hyvää huolta pyörä- ja kävelyteiden kunnosta myös talvisin, voimme lisätä ihmisten arkiliikuntaa. Samalla vähennämme kaatumisista johtuvia tapaturmia. Kävely ja pyöräily ovat myös ilmaston kannalta hyviä ja kestäviä kulkumuotoja, ja niihin tulisi kannustaa ympärivuotisesti.

Rovaniemi on kaupunki, jossa on puolet vuodesta talviset olosuhteet. Jos jossain voisi olettaa kulkuväylien talvikunnossapidon sujuvan kuin itsestään, niin täällä.

Tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat edellyttävät, että kaupunki selvittää perusteellisesti, mistä kevyen liikenteen väylien kunnossapidon puutteet johtuvat ja ryhtyy toimiin pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapidon parantamiseksi, jotta pyöräily ja kävely olisi turvallista ja houkutteleva kulkutapa ympäri vuoden."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Ella Keski-​Panula ym. ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään selvityksen tekemistä kevyenliikenteen väylien kunnossapidon puutteista ja toimenpiteistä talvikunnossapidon parantamiseksi.

Yhdyskuntatekniikka on tutkinut saadun aloitteen ja toteaa seuraavaa:

Rovaniemi on Suomen pohjoisin kaupunki ja pohjoisen sijainnin vuoksi alueella vallitsevat arktiset sääolosuhteet luovat haasteita väylien kunnossapidolle. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sääolosuhteiden ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet merkittävästi pohjoisessa Suomessa viime vuosina. Tämä näkyy mm. rajuina lämpötilan vaihteluina keskitalvella, tuulen keskinopeuden nousuna sekä keskitalven vesisadekuuroina. Näiden ääriolosuhteiden ennakointi ja huomioiminen kunnossapidon töiden suunnittelussa on haastavaa ja vaatii urakoitsijalta jatkuvaa kelin tarkkailua.

Arktisten olosuhteiden lisäksi omat haasteensa talvikunnossapitoon tuo väylien huono kunto. Routivat rakenteet ja heikkokuntoiset päällysteet heijastuvat väistämättä myös talvikunnossapidon laatuun. Kadun pinnassa olevat epätasaisuudet heijastuvat talvella kadun pinnassa polanteen epätasaisuutena. Talvihoidon osuus Rovaniemen kaupungin kunnossapidon alueurakassa on vuosittain n. 80 % urakan kokonaiskustannuksista.

Rovaniemen kaupungin katuja aurataan talvihoitoluokituksen mukaisesti. Jokaiselle väylälle on määritetty oma kunnossapitoluokkansa, joka määräytyy mm. kadun liikenteellisen merkityksen, liikennemäärien sekä sijainnin mukaan. Eri talvihoitoluokille on määritelty erilaiset toimenpideajat sekä laatuvaatimukset, joiden mukaan kunnossapitotyö suoritetaan. Pääväylät ovat luonnollisesti korkeamman prioriteetin katuja, joten niiden kunnossapitoluokitus on korkeampi kuin taajaman laitamilla.

Eri kunnossapitoluokituksesta johtuen, myös vierekkäisiä väyliä voidaan hoitaa erilaisin laatuvaatimuksin. Otetaan esimerkkinä B-luokan kevyenliikenteen väylä, joka kulkee ajoradan vieressä, jonka talvihoitoluokka I. Maksimilumisyvyys on molemmilla väylillä sama (ks. liite 1), mutta toimenpideaika on ajoradalla 4 h ja kevyenliikenteenväylällä 6 h. Tästä syystä eri aikaisuutta aurausten suhteen voi ilmetä. Ajoradan vierustalla kulkevien kevyen liikenteen väylien varteen kertyy suuri aurauskare, jonka vuoksi niiden auraus pyritään suorittamaan yhtäaikaisesti siten, että ajorata aurataan ensin, jolloin karetta ei tarvitse aurata erikseen. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista mm. aurausreittien rajojen vuoksi. Tämä on tiedostettu ongelma, johon pyritään kiinnittämään huomiota aurausten ajoituksessa.

Rovaniemen kaupunki osallistui talvikaudella 21–22 talvipyöräilyn edistämishankkeeseen, joka toteutettiin yhteistyössä naapurikuntien sekä ELY-keskuksen kanssa. Hankkeessa kartoitettiin talvipyöräilyn haasteita alueella sekä pohdittiin millä toimenpiteillä kevyenliikenteen väylien hoitoa voitaisiin tehostaa. Maastovalvontaa suoritettiin vapaaehtoisten pyöräilyagenttien toimesta, jotka tekivät havaintoja käyttämiltään väyliltä sekä raportoivat sovelluksen kautta havaitsemistaan puutteista.

Kunnossapidon tasoa mitattiin pyöräilyagenttien toimesta asiakaskyselyllä, jossa kunnossapidon tasoa mitattiin eri aihealueittain. Asteikolla 1-5 kunnossapidon kokonaiskeskiarvoksi muodostui 3,3. Asiakaskyselyssä mitattiin kunnossapidon tason laatua sekä ELY:n tieverkolla, että kaupungin katuverkolla. Agentit antoivat yhtä viikkoa kohti keskimäärin 35 palautetta. Huonoimmat arvosanat kohdistuivat kunnossapidon tasalaatuisuuteen sekä sohjon poistoon.  

Tämän lisäksi hankkeen tiimoilta järjestettiin maastokatselmus, johon osallistui Rovaniemen kaupungin alueella ELY-keskuksen valvoja, kunnossapitopäällikkö sekä kaupungin urakoitsijan työmaapäällikkö. Maastokatselmuksessa kierrettiin ns. ”siltojen lenkki”, jonka yhteydessä tehtiin havaintoja talvikunnossapidon laadusta. Yleisesti ottaen tarkastetut väylät olivat erinomaisessa kunnossa, toki tätä edesauttoi varmastikin pitkä poutajakso ennen katselmus ajankohtaa.

Kunnossapitourakan laatua valvotaan urakoitsijan ns. omavalvontana, tilaajan ja urakoitsijan välisissä maastotarkastuksissa sekä kolmannen osapuolen suorittamana pistokoevalvontana. Laadunalitukset käydään läpi joka kuukausi työmaakokouksissa ja selkeät laatupuutteet ja laiminlyönnit kirjataan ylös ja sanktioidaan.

Talvipyöräilyhankkeen tiimoilta palautekanavaan on tarkoitus lisätä oma kategoria pyöräilyagenttien palautteille, jotta hyväksi todettua laadunvalvontamenetelmää voidaan jatkaa myös talvikaudella 2022–2023.

On totta, ettei talvipyöräilyn tarvitse olla extremeurheilua, mutta on tiedostettava realiteetit ja todettava, että Lapissa talvella voi olla liukasta ja lunta. Tiellä liikkujan on otettava tämä huomioon kaikessa toiminnassaan, oli hän liikkeellä kävellen, pyöräillen tai moottoroidulla ajoneuvolla. Pääsääntöisesti kuitenkin voidaan todeta, että kulkuväylät on hoidettu liikenteen tarpeen edellyttämällä tyydyttyvällä tasolla. Rovaniemen kaupungin kevyenliikenteen väylien pääreitit on eroteltu muista kevyenliikenteen väylistä korkeammalla hoitoluokituksella.

Rovaniemen kaupungin katujen kunnossapidon alueurakka 2019-2024 tarjouspyynnössä urakoitsijalta on vaadittu reaaliaikainen seurantajärjestelmä, josta on käytävä ilmi tehty työsuorite, työnsuoritusajankohta, ja työsuorituskohde (esim. katu, jalkakäytävä,  pyörätie, P-alue, kenttä). Alltime Oy käyttää omassa kalustossaan sekä alihankkijoillaan Fluent KUNTO -nimistä paikannusjärjestelmää. Kyseinen ohjelmisto toimii mobiilisovelluksella, joka hyödyntää puhelimen GPS- ja mobiiliyhteyksiä. Reaaliaikaiseen seurantajärjestelmään on pääsy tilaajan edustajilla. Kyseistä järjestelmää hyödynnetään myös laadunvalvonnan työkaluna.

Lapin talvipyöräilyn edistämishankkeen myötä tulemme kehittämään myös kuntalaisnäkymää tiedonkulun parantamiseksi. Lisäksi kaupungin palautekanavaan on tarkoitus luoda oma palautekanava pyöräilyagenteille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen ja yhdyskuntatekniikan lausunnon tiedoksi.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kunnossapitopäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.