Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Yritysvaikutusarvioinnin käyttöönotto

ROIDno-2022-1982

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan tehtävänä on kuntalain 1.2 § mukaan edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kunnan ja yritysten menestymistä voidaan tukea arvioimalla yritysvaikutukset jo valmistelussa ennen asian etenemistä päätöksentekoon. Yritysvaikutusten arviointi on jo laajasti käytössä useissa kaupungeissa ja kunnissa.  Suomen Yrittäjät ry on vahvasti edistänyt käyttöönottoa ja julkaissut Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirjan kuntien päätöksenteon tueksi.  Tiivistelmä ko. asiakirjasta on liitteenä.

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen tavoitteena on vahvistaa yritysmyönteisyyttä.  Rovaniemi toteutti yrityskyselyn tammikuussa 2021.  Kyselyssä oli kysymys myös yritysvaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta: 62 prosenttia vastanneista 123 yrityksestä koki yritysvaikutusten arvioinnin merkitykselliseksi.  Rovaniemen Yrittäjät ry on nostanut yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton. Suomen Yrittäjät ry:n joka toinen vuosi toteuttamassa kuntabarometrissa Rovaniemi ei ole menestynyt odotusten mukaisesti, ja osatekijänä on yrittäjiltä saadun palautteen perusteella yritysvaikutusten arvioinnin puute kaupungin päätöksenteossa.

Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirjan pohjalta ellinvoimapalvelut on laatinut liitteenä olevan lomakkeen arviointiprosessin helpottamiseksi.  Lomake on lähetetty kommenteille Rovaniemen yrittäjät ry:lle, Lapin yrittäjät ry:lle ja Lapin kauppakamarille. Em. tahot eivät ole esittäneet tarkennuksia yritysvaikutusten arviointilomakkeeseen.  Yritysvaikutusten arviointiprosessia kokeillaan elinvoimapalveluissa (elinvoima- ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta). Elinvoimapalveluissa toteutetun kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2022. Kokeilun jälkeen kaupunginhallitus arvioi laajennetaanko yritysvaikutusten arviointi osaksi koko kaupungin päätöksentekoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää ottaa käyttöön yritysvaikutusarvioinnin osaksi elinvoimapalvelujen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 30.9.2022 asti. Kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2022. 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

 Tekniset palvelut/hallintopäällikkö, kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti, palvelualuepäällikkö 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.