Ympäristölautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen

ROIDno-2022-4643

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnaneläinlääkäreiden eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Kunnan vahvistaman palkkion tulee olla oikeassa suhteessa eläinlääkärin virkatyöstään saamiin palkkioihin ja osa-aikatyötä tekevien eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden määrän tulee olla suhteessa tehtyyn työaikaan. Vahvistettava palkkio on työajan suhteessa laskettu osuus siitä toimenpidepalkkiosta, joka henkilölle olisi kokoaikatyötä tehdessä vahvistettu. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja palkansaajan eläkemaksut. Keva on vahvistanut vuoden 2023 palkkioiden enimmäismääräksi 54 083,52 euroa. Päätökset eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden määrästä on tehtävä ja kunnan monijäsenisen toimielimen tekemä vahvistuspäätös on toimitettava Kevaan sähköpostiosoitteeseen palvelussuhderekisteri@keva.fi 31.1.2023 mennessä.

 

Päätösvaltainen toimielin asiassa on Rovaniemen ympäristölautakunta. Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin. Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisen eläinlääkärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole vakinaisessa virassa. 

 

Rovaniemi toimii vastuukuntana Rovaniemen kaupungin ja Ranuan, Ylitornion, Pellon sekä Kolarin kuntien eläinlääkintähuollon tehtävien hoidossa. Toimenpidepalkkioiden määrä eläkekertymää varten vuodelle 2023 esitetään eläinlääkäreittäin liitteessä (Salassa pidettävä), joka esitellään lautakunnan kokouksessa.

 

Liite 1: Kaupungineläinlääkäreiden ja heidän sijaistensa palkkiot vuoden 2023 eläkekertymää varten; esitellään kokouksessa lautakunnan jäsenille (salassa pidettävä, julkisuuslaki 621/1999 24 § 1 mom. 23 kohta).

Vs. terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläinen

 

Ehdotan, että lautakunta vahvistaa liitteen mukaiset kaupungineläinlääkäreiden ja heidän sijaistensa toimenpidepalkkiot vuoden 2023 eläkkeen ja eläkemaksujen määräämistä varten.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelussuhderekisteri@keva.fi, Sarastia

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kysymyksessä on työnjohto-oikeuden perusteella annettu määräys tai päätös, joka ei ole muutoksenhakukelpoinen. Näin ollen tästä päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.