Ympäristölautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Maa-aineslupa Kristojen yhteismetsä Oy Meltosjärvi, Ylitornio

ROIDno-2022-2316

Valmistelija

  • Pekka Peuranen, ympäristötarkastaja, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kristojen yhteismetsä hakee maa-aineslupaa 2.3 hehtaarin alueelle ja 50 000 m3 hiekan otolle. Ottosvyys on enintään 12 metriä. Lupaa haetaan 10 vuoden toiminta-ajalle. Lupaa haetaan kiinteistölle Rn:o 976-407-15-4 Saajoranta, hakija omistaa kiinteistön. Alueelle ei haeta lupaa kivenmurskaamolle. 

Ottoalue sijaitsee Ylitornion Meltosjärvellä noin 2.5 km kylältä länteen Illinkiharjussa. Esitetty alin ottotaso on +95 metriä, tämä tarkentuu kun ennen ottoa määritetään pohjaveden pinnan taso asentamalla pohjavesiputki josta mitataan pohjavesipinta. Lähin asutus on Meltosjärvi-Miekojärvi maantien varressa noin 750 metriä itään. Alue sijaitsee Meltosjärven vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella 12976105. Lähin vesistö on Meltosjärvi-Pysäjärvi noin 3 km ottoalueesta itään sekä Pulkkajärvet ja Lampelanjärvi 0.4 - 0.7 km pohjoiseen ottoalueesta.

Maasto on metsätalouskäytössä olevaa mäntymetsää. Alue sijoittuu Länsi-Lapin maakuntakaavassa maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle, jota voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. Alueella ei sijaitse luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita eikä luonnonsuojelualueita. Alue ei sijaitse valtakunnallisesti merkittävällä tai muutoin suojellulla maa-alueella. Lähin suojelualue Meltosjärvi-Pysäjärvi (FI13021104) sijaitsee noin 3 km etäisyydellä alueesta.

Hakemuskohteella tai sen vaikutusalueella ei ole tiedossa olevia luonnonsuojelulain 42 § nojalla koko maassa rauhoitettujen kasvilajien, 46 § uhanalaisten lajien tai 47 § erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä eikä luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajjien esiintymiä ja eläinten havaintopaikkoja. Alueella on muinaismuistolain mukaisina kohteina 3 tervahautaa joista yksi sijoittuu 20 metrin päähän ottoalueesta. Alueella on Palojärven paliskunnan poroaita, josta paliskunta ei pyydettynä ole antanut lausuntoa. Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus (liitteenä).

Hakemuksesta on saatu lausunto Lapin ELY-keskukselta (liittenä, LAPELE/4737/2022), sen mukaan maa-ainesten ottaminen on mahdollista, kun lupaharkinnassa otetaan huomioon lausunnossa esitetyt asiat. Tärkeimpiä ovat ottomäärän pienentäminen siten että kyse on maisemoivasta otosta jonka jälkeen ottotoiminta lakkaa. Lisäksi on edellytetty pohjaveden pinnan ja sen päälle jäävän 4 metrin suojamaakerroksen määrittämistä asentamalla pohjavesiputki alueelle sekä maisemointiin, jäteasioihin ja tieliittymään liittyviä asioita. Tornionlaakson museolta on saatu lausunto jonka mukaan arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maa-ainesluvan myöntämiselle ei ole esteitä. Em. lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon lupaharkinnassa. 

Palojärven paliskunnalle on lähetetty lausuntopyyntö. Lausuntoa ei ole annettu. 

Asiasta on annettu yksi huomautus, yksityinen henkilö. Muistutuksen mukaan maa-aineslupaa ei tule myöntää, koska alueella on jo aiemman luvan aikana otettu soraa ja määrä on jo silloin ollut liian suuri. Soranoton vaikutus kohdistuu maisemakuvaan ja pohjavesiolosuhteisiin joka tuhoaa arvokasta geologista luontotyyppiä. Soraa on jo otettu niin paljon, että harjumaiseman ennallistaminen on käytännössä mahdotonta. Lisäksi muistutetaan pohjaveden pilaantumisriskistä soranoton yhteydessä.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollolla ei ole asiassa lausuttavaa.

Kristojen yhteismetsä ei ole antanut vastinetta lausuntoihin.

Lupaharkinnan yhteydessä on otettu huomioon lausunnoista tarkemmin esitetyt asiat lupamääräyksinä.

 

Ympäristötarkastaja 

Ympäristölautakunta myöntää maa-ainesluvan Kristojen yhteismetsälle kiinteistölle 976-407-15-3 Saajoranta liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kristojen yhteismetsä Oy, Lapin ELY-keskus, Tornionlaakson Museo, Palojärven paliskunta, muistutuksen tekijä

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Isokatu 4, 96100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30