Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Lausunto Asemakaavan laatiminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue

ROIDno-2019-459

Valmistelija

  • Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoa koskien asemakaavan laatiminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue

14. kaupunginosan Ojanperän alueen asemakaavan tarkoituksena on laatia Pöyliönrannan alueen ja Paavalniemen väliselle kaavoittamattomalle alueelle asemakaava. Rovaniemen kaupunki pyrkii asemakaavalla turvaamaan pientalotonttivarantoa. Alue on asemakaavatonta rajoittuen asemakaavoitettuun alueeseen. Suunnittelualueelle on annettu kielteisiä päätöksiä suunnittelutarveratkaisuista ja rantapoikkeamispäätöksistä, koska alueen maankäyttö on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavoituksella. Ojanperän alue liittyy luontevasti Pöykkölän asuinalueisiin.

Asemakaavalla tuetaan kaupunkirakenteen tasapainoista kehittämistä sekä hyödynnetään mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita ja eheyttämällä yhdyskuntarakennetta sijoittamalla uutta aluetta olemassa olevan rakenteen yhteyteen.

Kemijoen itäpuolentien pohjoispuoli kuuluu tulvariski alueisiin. Kemijoen aiheuttama tulvauhka huomioidaan asemakaavassa osoittamalla uusi rakentaminen tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai varmistetaan tulvariskien hallinta muulla tavoin. 

Alueen hulevesien hallinnoimiselle ja käsittelylle on kortteleiden väliin ja katujen päihin jätetty vapaata tilaa, lisäksi kaavassa on määräyksiä hulevesien käsittelystä tonteilla.

Kaava-alueella sijaitsee v. 1967 perustettu Pöyliövaaran luonnonsuojelualue. Suunnittelu- alueen länsiosaa sivuaa Pöyliövaaran pohjavesialue (45893), joka on luokan 2 pohjavesialue. Tavoitteena on, että pohjavesialue poistetaan tulevaisuudessa luokiteltuna pohjavesialueena. Napapiirin ryhmäpuutarha-alue sijoittuu pohjavesialueen reunalle. Alue on kunnallisen vesijohtoverkoston piirissä, joten siitä ei aiheudu vaaraa pohjavesialueelle.

Suurin kaava-alueeseen kohdistuva melu aiheutuu Kemijoen itäpuolentien liikenteestä, joka on suurelta osin lähiympäristön pientaloasuinalueiden henkilöautoliikennettä. Kemijoen itäpuolentien melu ei aiheuta merkittävää meluhaittaa suunnitellulle asuinalueelle. 

Laaditulla asemakaavalla muodostuvat korttelit 14030-14054. Kaava-alueelle muodostuu 58 erillispientalojen tonttia (AO), joista 19 on rakentamatonta. Asuinpientalojen (AP) tontteja on 4. Lisäksi on yksi asuinpientalojen (AP-1) tontti, jolle voidaan sijoittaa myös palveluasumista. Asuntoja alueelle sijoittunee arviolta noin 80-100. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat jo olemassa olevien rakennuspaikkojen yhteyteen, joten alueen maisemakuva ei merkittävästi muutu. Täysin uusia rakentamattomia alueita ei muodosteta. Vanha Alaojan pihapiiri on suojelumerkinnöin (sr-4) säilyväksi merkitty.

 

Johtava rakennustarkastaja:

Rakennusvalvontaviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. 

 

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole lausuttavaa.

 

Terveysvalvonnan johtaja:

Alueelta ei ole tehty tarkempaa maaperätutkimusta, jossa radonin esiintymisen mahdollisuutta olisi arvioitu. Alue sijoittuu kuitenkin kalliomaan välittömään läheisyyteen. Myös maan vaihtojen yhteydessä paikalle tuotava sora-aines voi nostaa sisäilman radonpitoisuutta. Postinumeroalue 96400 kuuluu lisäksi Säteilylain (859/2018) nojalla määriteltyihin radonin mittausvelvoitealueisiin, joilla työpaikkojen radonmittaus on pakollinen. Edellä mainituilla perusteilla terveydensuojeluviranomainen katsoo, että kaava-alueen uudisrakentamisessa tulisi vähintään suositella rakennusten radonsuojauksen toteuttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää antaa johtavan rakennustarkastajan, ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan johtajan ehdotusten mukaisen lausunnon asemakaavamuutosehdotuksesta.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.