Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Lausunto Pöyliörannan asemakaavamuutos, Pöykkölä-Ojanperä

ROIDno-2017-96

Valmistelija

  • Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoa koskien 11. ja 14.kaupunginosa Pöyliöranta, Ojanperä asemakaavamuutos

 

Asemakaavan muutos koskee 14. kaupunginosan (Pöyliövaara) kortteleita 14004-14006, 11. kaupunginosan (Pöykkölä) kortteleita 11300-11302 sekä niihin liittyviä katu, viher-, suojaviher-, maa- ja metsätalousalueita sekä vesialuetta. Rovaniemen kaupunki omistaa pääosan kaava-alueesta. Maantien alueet ovat Väyläviraston omistuksessa.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Rovaniemen kaupungin 11. kaupunginosan (Pöykkölä) kortteli 11300 ja 14. kaupunginosan (Pöyliövaara) korttelit 14004-14012 sekä niihin liittyvät viher-, vesi-, katu- ja liikennealueet.

Suunnittelualue sijaitsee Ranuantie - Kajaanintien (kantatie 78) ja Kemijoen itäpuolentien risteyksessä Kemijoen mutkassa vajaan kolmen kilometrin linnuntie-etäisyydellä Rovaniemen keskustasta etelään. Kaava-alue rajoittuu pohjoisessa Kemijokeen ja Kaarnikkapolun korttelialueisiin, lännessä Ojanperän olevaan asutukseen, etelässä Kemijoen itäpuolentiehen sekä kaavoittamattomiin metsäalueisiin ja idässä Ranuantie - Kajaanintiehen. Suunnittelualueeseen kuuluu Kemijokeen laskeva Pöyliöoja suistoalueineen. Suunnittelualueen laajuus on noin 31,6 hehtaaria. Suunnittelualueella ei sijaitse muinaisjäännöskohteita. Suunnittelualueella on kaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennusta; entisen maatalousoppilaitoksen päärakennus sekä sen toimintaan liittynyt entinen sikalarakennus (Taimela). Muutettavassa, vielä voimassa olevassa asemakaavassa ko. rakennukset on osoitettu suojelumerkinnällä sr-9. Suunnittelualueen Kemijoen itäpuolentien pohjoispuoli kuuluu tulvariskialueisiin, tulva-asiat on huomioitu asemakaavakartassa sekä asemakaavamääräyksissä. Laadittavan kaavan alueella ei ole pohjavesialueita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää Pöyliölammen ympäristö vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jonka läheisyyteen (Kemijoen itäpuolentien ja Ranuantien kulmaukseen) sijoittuu myös palveluja ja liiketiloja. Asuinrakentamisen vetovoimatekijöinä ovat Kemijoen ja Pöyliölammen vesistömaisemat sekä lähiympäristön viherverkostao. Kaavamuutoksen myötä alue osoitetaan pääosin asuinrakentamiseen AR ja AKR -merkinnöin. Alueella säilynyt rakennuskanta osoitetaan liikerakentamiseen ja toimistotiloille. Kemijoen itäpuolentien eteläpuolella voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan sijoittamalla liikerakentaminen lähemmäs Kemijoen itäpuolentien ja Ranuantien potentiaalista risteysaluetta sekä varaamalla alueelle myös AR tai AKR -rakennuspaikkoja. Alueelle varataan myös yleisten rakennusten alue, jonne rakentunee päiväkoti.

Asemakaavaan liittyen laaditaan rakentamistapa-ohje. Rakentamistapaohjeessa annetaan asemakaavan määräyksiä täydentäviä määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Kohteeseen  laadittu rakennustapaohje on tarkoitus hyväksyä asemakaavan liitteenä ja on siten määräyksiltään oikeusvaikutteinen. Rakentamistapaohjeen avulla varmistetaan Pöyliörannan rakentamiselle ja ympäristön laadulle asetettujen kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteutuminen ja ohjataan rakentamista ilmastoystävälliseen suuntaan hiilijalanjälki huomioiden.

 

Johtava rakennustarkastaja:

Asemakaava ja -määräykset ohjaavat selkeästi rakentamista ja sitä täydentää rakentamistapaohjeet, jotka asemakaavamääräyksellä määrätään oikeusvaikutteisiksi. Kaavoittajan edellyttäessä hiilijalanjälkitarkastelua, kaavoittajan tulee täsmentää tarkastelu/menettely esittämällä esimerkiksi mallilaskelma ja minimitaso asetettavasta vaatimuksesta hiilijalanjäljelle. Rakennusvalvontaviranomaisella ei ole muilta osin huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

 

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole lausuttavaa.

 

Terveysvalvonnan johtaja:

Hankkeeseen liittyvässä maaperäselvityksessä ei ole arvioitu radonin esiintymisen riskiä alueella. Terveydensuojeluviranomainen suosittelee, että rakennustapaohjeessa ohjataan radonsuojauksen toteuttamiseen uudisrakentamisessa, koska mahdollisen maaperästä kulkeutuvan radonin lisäksi myös maanvaihtojen yhteydessä paikalle tuotava sora-aines voi nostaa sisäilman radonpitoisuutta. Postinumeroalue 96400 kuuluu lisäksi Säteilylain (859/2018) nojalla määriteltyihin radonin mittausvelvoitealueisiin, joilla työpaikkojen radonmittaus on pakollinen.

Meluselvityksessä ei ole huomioitu nimenomaisesti asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisia toimenpiderajoja, mutta esitettyjen keskiäänitasojen perusteella  asuntojen sisämelu ei ylitä asetuksessa määritettyjä päivä- ja yöajan keskiäänitason toimenpiderajoja, kun rakentamisessa noudatetaan ympäristöministeriön asetusta rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää antaa johtavan rakennustarkastajan, ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan johtajan ehdotusten mukaisen lausunnon asemakaavamuutosehdotuksesta.

Päätös

Keskustelun jälkeen palvelualuepäällikö teki täsmennetyn ehdotuksen:
Ympäristölautakunta päättää antaa johtavan rakennustarkastajan, ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan johtajan ehdotusten mukaisen lausunnon asemakaavamuutosehdotuksesta sillä lisäyksellä, että rakennustapaohjeen kohdan 1.5 aloituspalaveri tulee tarpeettomana poistaa.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön täsmennetyn esityksen mukaisesti.

 

Ylitornion jäsen Esa Kiviniemi liittyi kokoukseen uudelleen klo 15.27 tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.