Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä 2021-995

ROIDno-2021-4656

Valmistelija

  • Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Luvan hakijat ovat jättäneet  määräajassa oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan tekemästä kielteisestä rakennuslupapäätöksestä 698-2021-995, päätöksen antopäivä 16.11.2021. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Luvan hakijat ovat hakeneet muutossuunnitelmien hyväksymistä myönnettyyn rakennuslupaan 698-2020-89, päätöksen antopäivä 20.3.2020, lupa on tullut lainvoimaiseksi 6.4.2020. Rakennusluvassa on vaadittu, että kaikki kastumisesta kärsivät rakenteet sijoitettava tason 79.22 (N2000) yläpuolelle. Kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen lattiapinta on tämän johdosta rakennettu tasoon 79.51 (kastuvien rakenteiden alin korko 79.22). Myös autotallin rakennusluvan mukainen lattiapinta on 79.51.

Kohteeseen myönnettyyn voimassa olevaan rakennuslupaan 698-2020-89 on pidetty aloituskokous 20.5.2021, pöytäkirjan ote oheismateriaalina. Aloituskokouksessa on käsitelty mm myönnetty rakennuslupa sekä vahvistettu rakennusten korkeusasema myönnetyn luvan hyväksytyn asemapiirustuksen mukaisesti. Rakennusvalvonnan suorittamaan aloituskokoukseen osallistui luvan hakija sekä kohteen vastaava työnjohtaja.

Luvan hakijat jättivät rakennuslupahakemuksen autotallirakennuksen lattian korkeusaseman muutokselle 300 mm alemmaksi tasolle 79.21 N2000.

Luvanhakija oikaisuvaatimuksessaan toteaa: 

  • Rovaniemen kaupungin rakennustarkastaja Hannu Kangas on antanut 16.11.2021 kielteisen päätöksen lattiapinnan alentamisen osalta sekä jättänyt kokonaan antamatta päätöksen autotallin muuttuneiden ulkoseinämittojen osalta.
  • Rakennustarkastajan velvollisuus antaa perusteltu päätös sekä lausua luvanhakijoiden esille tuomista seikoista. Hallintolain 7 luvun 45 §:n mukaan rakennustarkastaja on velvollinen perustelemaan antamansa kielteisen ratkaisun sekä mainittava mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Rakennustarkastaja ei ole ottanut ratkaisussaan kantaa ELY-keskuksen 31.8.2021 antamaan puoltavaan lausuntoon autotallin lattiapinnan alentamiseksi eikä ole ottanut kantaa myöskään luvan hakijoiden esille tuomiin kosteuden kestäviin rakenneratkaisuihin. 
  • Rakennustarkastaja on jättänyt kokonaan ratkaisematta luvan hakijoiden pyytämän muutoksen rakennuksen ulkoseinämittojen muuttamisen osalta.

 

Johtavan rakennustarkastajan selvitys oikaisuvaatimuksen kohtiin:

Hakijat jättivät rakennusluvan 698-2020-89 muutoshakemuksen:

  • Muutospiirustusten hyväksyntä Autotallin muutos. 
    •  Autotallin lattian laskeminen 300mm.
    • Lisätietona poikkeukset kohdassa hakemuksesta tarkennetaan:  lattian pinta laskee alle tulvarajan. 

 

Johtava rakennustarkastaja on ratkaissut haetun rakennusluvan lupahakemuksen mukaisesti ja perustellut kielteisen lupapäätöksen 698-2021-995 seuraavasti:

Perustelut

Rakennuksen lattiapinta sijoittuu tulvarajan alapuolelle. Rakennuspaikalle määritetty voimassa oleva tulvaraja HW 1/100 a+0.5 m on 79.22 N2000.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 150 e §, 116 §, 58 §, Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestys kohta 4.2 (Säännösteltyjen vesistöjen rannoille rakennettaessa on rakennuksen kastumiselle alttiit rakenteet sijoitettava vähintään 0,5 metriä HW 1 / 100 tason yläpuolelle.)

 

Luvanhakija oikaisuvaatimuksessaan viittaa lupahakemuksen liitteenä olevaan ELY-keskuksen antamaan lausuntoon. ELY-keskus ei ole lausunnossaan puoltanut tulvakorkeuden alapuolelle rakentamista vaan on esittänyt että ei ole huomautettavaa asiassa. ELY-keskuksen antama lausunto on mukana rakennuslupakäsittelyssä ja lausunto on huomioitu rakennuslupahakemuksen liitteenä.  Lisäksi todetaan, että rakennuslupahakemuksen ratkaisee toimivaltainen rakennusvalvontaviranomainen, eli Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Luvanhakija oikaisuvaatimuksessaan viittaa luvan hakijoiden esille tuomiin kosteuden kestäviin rakenneratkaisuihin. Rakennuslupahakemuksessa ja sen liitteissä ei ole esitetty kosteuden kestäviä rakenneratkaisuja lukuunottamatta ELY-keskuksen lausunnossa mainintaa;  Autotallin osalta on lisäksi todettu, että autotallin lattia- ja seinärakenteet toteutetaan kokonaisuudessaan kosteuden kestävistä materiaaleista. 

Rakennuslupahakemuksessa sekä rakennuslupahakemuksen liitteinä olevissa suunnitelmissa ei ole mainintaa tai selvitystä oikaisuvaatimuksessa esitetyistä kosteudenkestävistä materiaaleista. Hakemuksen liitteenä olevassa pääpiirustuksen leikkauspiirustuksessa ARK 1913-05B on esitetty korkeusasema muutos sekä raksittu pois ulkoseinän rakennetyypit US sekä AT US. Kyseessä olevassa leikkauspiirustuksessa ei ole esitetty ulkoseinien sekä alapohjan osalta suunnitelmaa kosteudenkestävistä ratkaisuista eikä muitakaan rakenteita ulkoseinien osalta. 

Alapohjan osalta todetaan, lämmöneristeenä on esitetty käytettäväksi solumuovia 200mm paksuisesti leikkauspiirustuksen alapohjan rakenneselvityksessä. Oikaisuvaatimuksessa viitataan EPS-eristeen käyttämiseen.  Alapohjarakenteen osalta ei ole esitetty selvitystä kosteudenkestävistä materiaaleista kapillaarisen sepelikerroksen yläpuolisista rakenteista. Luvanhakija ei ole esittänyt kosteuden kestävistä materiaaleista selvitystä esimerkiksi tutkimuslaitoksen raporttia liittyen kosteudenkestävyyteen sekä vettymiseen. 

Luvanhakija oikaisuvaatimuksessa viittaa myös rakennustarkastajan jättäneen kokonaan ratkaisematta luvan hakijoiden pyytämän muutoksen rakennuksen ulkoseinämittojen muuttamisen osalta. Luvanhakija on hakemuksessa hakenut edellä jo esitetyn mukaisesti muutospiirustusten hyväksyntää voimassa olevaan rakennuslupaan 698-2020-89 ja selventänyt hakemassaan rakennuslupahakemuksessa, että kyseessä on autotallin lattiapinnan laskeminen 300mm sekä tarkentanut vielä, että kyseessä poiketaan tulvarajasta siten, että lattiapinta sijoittuu alle tulvarajan. Todetaan, että rakennuslupahakemuksessa ei ole haettu muutosta autotallin ulkoseinämittojen osalle, tästä johtuen asiaa ei ole ratkaistu myöskään lupapäätöksessä. Kuitenkin voidaan jälkikäteen todeta, että oikaisuvaatimuksessa hakijan esittämä mittamuutos on havaittavissa pohjapiirustuksesta päämittojen osalta ja on hyväksyttävissä. Rakennuksen ulkoseinän mittamuutoksesta aiheutuva kerrosalan lisäys on hyväksyttävissä asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden puitteissa. Lisäksi rakennuksen laajentaminen rajanaapurin suuntaan ei aiheuta haittaa naapurille kaavan sisältö huomioiden, myöskään se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle. 

Rakennusvalvontaviranomaisen harkintavallassa on vahvistaa rakennuspaikalle rakennukselle sallittava korkeusasema. Rakennuspaikka sijaitsee Saarenputaan tulvavaara-alueella. Kohteessa on pidetty viranomaisen suorittama aloituskokous jossa korkeusasema on vahvistettu alkuperäisen myönnetyn rakennusluvan 698-2020-89 vahvistetun asemapiirustuksen mukaisesti. Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä hyväksytään pääpiirustukset rakentamisessa noudatettaviksi. Johtava rakennustarkastaja ei puolla kyseessä olevaa hakijan hakemaa rakennuslupamuutosta rakennuksen lattiapinnan laskemisen osalta tulvauhka-alueella, hakemuksen mukainen valmis lattiapinta sijoittuisi tulvarajan korkeustason alapuolelle. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnan linja on ollut noudattaa asetettua tulvarajaa myös talousrakennusten osalta. Rakennuslupahakemuksessa eikä oikaisuvaatimuksessa ole esitetty MRL 171§ mukaista erityistä syytä poikkeamisen myöntämiselle.

Johtava rakennustarkastaja esittää

Edellä esitetyt asiat huomioiden ympäristölautakunta päättää, että oikaisuvaatimuksessa esitetty ulkoseinien mittamuutos hyväksytään ehdolla että luvanhakija toimittaa rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi täydennetyn leikkauspiirustuksen ulkoseinien rakennetyyppien ja mittatietojen sekä RH-tietojen osalta ja täydennetään annettu lupapäätös 698-2021-995 näiltä osin. Muilta osin rakennusluvan 698-2020-89 lupaehdot säilyvät ennallaan.

Ympäristölautakunta päättää muilta osin hylätä oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa johtavan rakennustarkastajan tekemää kielteistä rakennuslupapäätöstä 698-2021-995.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää johtavan rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Jäsen Tiina Paakki liittyi uudelleen kokoukseen etäyhteydellä klo 16.15 tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Luvan hakijat

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus, rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat (MRL 192 §)

 

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.