Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Sijoituslupahakemus sähköjohdon asentamiseksi, Onnetar 698-409-57-9 Norvajärvi, Rovaniemi, 2021-964

ROIDno-2021-4210

Valmistelija

  • Jari Kortesalmi, rakennustarkastaja, jari.kortesalmi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovakaira Oy hakee Rovaniemen kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta MRL 161 § mukaista lupaa maakaapelin tai pienjännite ilmasähköjohdon sijoittamiseen Rovaniemen kaupungin Namman kylässä Norvan-Länsitien varressa Onnetar 698-409-57-9 tilalle. Suunnitellut sähköjohdot sijaitsevat edellisen tilan lisäksi Onnenkantama 698-409-46-15 ja Ainola 698-409-57-5 tilojen käyttöoikeuden mukaisen kulkutien alueella. Maakaapeli tai ilmasähköjohto palvelisi tilalla Ainola 698-409-57-5 sijaitsevaa nykyistä loma-asuntoa. Sähköjohto kulkisi n. 112 m matkan Norvan-Länsitien reunasta tilan Ainola rajalle. Sijoitusluvan hakijalla on ensin ollut tilan Onnetar maanomistajien lupa sähköjohdon sijoittamiseen, mutta maanomistajat ovat sittemmin peruneet antamansa luvan siihen saakka kunnes tutkinnan alaisena olevan alueen prosessi on ratkaistu. Tutkinta johtuu naapurin omavaltaisesta tien parantamisesta ja leventämisestä tilan Onnetar alueella. Toistaiseksi sijoitusluvan hakijalla ei ole maanomistajien lupaa sijoittaa sähköjohtoa heidän maa-alueelle. Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Naapurin huomautus on ympäristölautakunnan oheismateriaalina.

Sijoitusluvan hakija esittää sähköjohdon sijoittamiselle kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa Ve1 maakaapeli sijoitettaisiin mainittujen kolmen tilan kulkutien reunaan alkaen Norvan-Länsitieltä ja päätyen tilan Ainola 698-409-57-5 alueelle. Puustoa ei juurikaan tarvitsisi poistaa.

Vaihtoehdossa Ve2 ilmajohto sijoitettaisiin mainittujen kolmen tilan kulkutien reunaan alkaen Norvan-Länsitieltä ja päätyen tilan Ainola 698-409-57-5 alueelle. Ilmasähköjohdon alueelta jouduttaisiin poistamaan puustoa 3 m leveydeltä.

Sähköjohdon verkko-osan kustannukseksi sijoitusluvan hakija esittää vaihtoehdolle Ve1 850,00 € ja vaihtoehdolle Ve2 2160,00 €. Sijoitusluvan hakija pyytää lupaviranomaista määräämään, että lupapäätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Perusteluinaan hakija esittää, että asiakas on tilannut sähköliittymän jo kesäkuussa ja asiakas joutuu tuottamaan sähkön aggrekaatilla.

Rakennusvalvonta on lähettänyt tilojen Onnetar, Onnenkantama ja Ainola omistajille kuulemiskirjeen 5.11.2021. Tilan Onnetar maanomistajat ovat jättäneet huomautuksen määräajassa. Huomautuksen jättäneet maanomistajat vastustavat sähköjohdon sijoittamista. Huomautuksessaan he esittävät mm., että ilmasähköjohdon rakentamista he eivät hyväksy ja maakaapelin rakentamisen he hyväksyvät vasta tutkintaprosessin päättymisen jälkeen kulkutien (tilojen tieoikeus) sijainnin ratkettua.  

MRL 161 § Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Rakennustarkastajan ehdotus

Ympäristölautakunta päättää antaa Rovakaira Oy:lle luvan sijoittaa maakaapelin Rovaniemen kaupungin Namman kylässä Norvan-Länsitien läheisyydessä sijaitsevalle Onnetar 698-409-57-9 tilan alueelle  kulkutien sisäluiskaan vaihtoehdon Ve1 mukaisesti. Maakaapeli tulee rakentaa maanomistajille mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla tavalla.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Ympäristölautakunta päättää antaa luvan rakennustyön suorittamiseen hyväksyttävää 5000 euron vakuutta vastaan ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Vakuus tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista (MRL 144 §).

Perustelut

MRL 161 § mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jos kiinteistönomistaja ei vapaaehtoisesti suostu laitteiden sijoittamiseen, sijoittamista koskevan kysymyksen ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Rovakaira Oy esittää sijoituslupahakemuksessaan kaksi sähköjohdon sijoitusvaihtoehtoa Ve1 maakaapelina ja Ve2 ilmasähköjohtona. Tilan Onnetar maanomistajat eivät ole vapaaehtoisesti suostuneet sähköjohdon sijoittamiseen vaihtoehtojen Ve1 tai Ve2 mukaisesti omistamalleen maalle. Vaihtoehdon Ve1 he hyväksyvät ehdollisena siten, että kohteen tutkintaprosessin päättymisen ja kulkutien sijainnin ratkeamisen jälkeen maakaapeli voitaisiin rakentaa.

Sijoitusluvan kohteeseen liittyvä tutkinta ja maankäyttö- ja rakennuslain sijoittamislupa-asia ovat kaksi erillistä prosessia jotka eivät poissulje toisiaan. Sijoituslupa ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain perusteella eikä maankäyttö- ja rakennuslaissa ole säädöstä joka velvoittaisi rakennusvalvontaviranomaisen keskeyttämään kyseisessä tilanteessa sijoitusluvan myöntämisprosessin.

Maakaapelin sijoittaminen hakemuksen vaihtoehto Ve1 mukaisesti on edullisin ja hakijalle tarkoituksenmukaisin toteutustapa. Sijoittaminen ei aiheuta kiinteistöille tarpeetonta haittaa eikä vaikeuta alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista.

MRL 144 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin MRL 161 §:n mukainen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Hakija on esittänyt aloittamisoikeuden perusteluiksi asiakkaan hyvissä ajoin tilaaman sähköliittymän ja asiakkaan sähköntuottamiseen tarvittavan aggrekaatin käytön. Hakijan esittämät perustelut voidaan katsoa perustelluksi syyksi.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus kiinteistölle aiheutuneesta haitasta ja vahingosta, mutta rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan ei kuulu mainituista korvauksista päättäminen. Sijoitusluvan hakijan ja kiinteistön omistajan on keskenään neuvoteltava korvauksista ja jos he eivät pääse asiasta sopimukseen, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Maanmittauslaitos käsittelee lunastuslain mukaisen toimenpiteen.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 161 §, 144 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympärlstölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn alkaessa klo 17.01.

Tiedoksi

Rovakaira Oy, huomautuksen tehneet

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitus tehdään on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

 

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.