Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Tupakkalain 79§ mukaisen tupakointikiellon määrääminen / As Oy Huhtalantalo

ROIDno-2021-4676

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

As Oy Huhtalantalo, Valtakatu 6, Rovaniemi on toimittanut 12.10.2021 ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla parvekkeilla. Hakemuksen liitteinä on toimitettu ote asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirjasta 4.11.2020, osakeluettelo, kuulemisasiakirjat sekä täydennyspyynnön jälkeen selvitys siitä, että tupakansavu voi kulkeutua parvekkeita rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Lisäksi hakija on toimittanut Lapin Käräjäoikeuden todistuksen (päivätty 12.10.2021), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty. Yhtiökokouksen päätös on ollut yksimielinen, taloyhtiön toteuttamassa kuulemisessa kiellon asettamista on vastustanut kaksi osakasta, joista toisella ei ole parveketta hallinnassaan.

As Oy Huhtalantalo on yhden rakennuksen käsittävä kerrostaloyhtiö, jossa on yhteensä 26 asuinhuoneistoa. Huoneistoissa on koneellinen poistoilmanvaihto, korvausilma johdetaan painovoimaisesti parvekkelta olohuoneeseen johtavien korvausilmaventtiilien kautta. Parvekkeet sijaitsevat päällekkäin ja niissä on lasitus. Parvekelasitusten kiinni ollessa, jää lasitusten ja parvekelattian väliin n. 10 cm avoin aukko, josta savu pääsee kulketumaan ylemmille parvekkeille. Savun kulkeutumista on tuloksetta yritetty estää em. raon pellittämisellä. Tupakansavun kulkeutuminen parvekkeilta toiselle parvekkeelle ja toisen huoneiston sisätiloihin on todennäköistä.

Asianosaisten kuuleminen

As Oy Huhtalantalo on kuullut huoneiston haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Viranomaiseen toimitetun kuulemismateriaalin mukaan kaikille osakkaille on todisteellisesti toimitettu kuulemiskirje. Kiellon asettamista on kuulemisessa vastustanut kaksi osakasta, joista toisella ei ole parveketta hallinnassaan.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistossa käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

As Oy Huhtalantalo on toimittanut asianmukaisen selvityksen tupakansavun mahdollisesta leviämisestä parvekkeilta huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin täyttyy. Tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Oheismateriaali:  Asunto Oy Huhtalantalo tupakointikieltohakemus liitteineen.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Terveysvalvonnan johtajan ehdotus

Ehdotan, että ympäristölautakunta määrää Asunto Oy Huhtalantalon hakemuksen mukaisesti tupakkalain 549/2016 79 §:n mukaisen tupakointikiellon osoitteessa Valtakatu 6, Rovaniemi sijaitseville asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille. Kielto astuu voimaan valitusajan umpeuduttua tai kun mahdollinen muutoksenhaku on lainvoimaisesti ratkaistu.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu.

Maksu määräytyy Rovaniemen ympäristöterveyden maksutaksan (Ympäristölautakunta 27.3.2019 § 41) mukaisesti. Maksuun sisältyy hakemuksen käsittelyaika sekä päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Esitän, että ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi poistui kokouksesta ja kokoustilasta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.12 - 15.20 (Hallintolaki 28 § kohta 3 Intressijäävi ). Erkki Lehtoniemen veli omistaa asunto-osakkeen ko. asunto-osakeyhtiössä.

Esittelijänä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti johtavan rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Ylitornion jäsen Esa Kiviniemi poistui kokouksesta klo 15.17 asian käsittelyn aikana.

Esteellisyys

  • Erkki Lehtoniemi

Tiedoksi

As Oy Huhtalantalo, isännöitsijä pirjo.kurttila@realia.fi. Yleistiedoksiantona osakkaille ja huoneiston haltijoille. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta.

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Isokatu 4, 96100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30