Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2022

ROIDno-2021-2398

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2021 § 136 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.11.2021 § 469 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2022 käyttösuunnitelmat 31.12.2021 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palveluesimiehet, taloussuunnittelijat, konsernitalouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.