Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Ympäristölautakunnan lausunto hallintosääntömuutoksesta

ROIDno-2021-2920

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, jotka koskevat hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Hallintosääntö sisältää määräykset kunnan toimielimistä, jotka on koottu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön lukuun 2 - toimielinorganisaatio. Valtuustokauden alkaessa valtuusto valitsee jäsenet kunnan toimielimiin. Rovaniemen valtuustossa valituksi tulleita valtuutettuja edustavat puolueet ovat neuvotelleet muutoksista toimielinten kokoonpanoihin.

Liitteenä 1 on hallintosäännön 2 luku - toimielinorganisaatio muutoksineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosäännön:

 

2 luvun 12.2 §:n 1 kohta muutetaan muotoon:

Kaupunginhallituksessa on:

 1. nimitysjaosto, jossa on 6 jäsentä. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten on oltava kaupunginhallituksen jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus päättää jaoston toimikaudesta. Nimitysjaoston tehtävistä määrätään 30 §:ssä;

 

2 luvun 12.2 §:n 3 kohta muutetaan muotoon:

Kaupunginhallituksessa on:

 1. tilajaosto, jossa on 6 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen jäsenten joukosta. Lisäksi jaostoon valitaan 1 elinvoimalautakunnan, 1 sivistyslautakunnan ja 1 perusturvalautakunnan varsinainen jäsen, sekä kaksi (2) muuta jäsentä kaupunginhallituksen harkinnan mukaan. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Tilajaoston tehtävistä määrätään 32 §:ssä.

 

2 luvun 13.1 § muutetaan muotoon:

Tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsen voi olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi olla muun lautakunnan tai kaupunginhallituksen jäsen.

 

2 luvun 16.2 §:n 2 kohta muutetaan muotoon:

Elinvoimalautakunnassa on:

 1. kylien kehittämisjaosto, johon tulee valita kolmetoista (13) jäsentä siten, että elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Elinvoimalautakunta valitsee loput yksitoista (11) kylien edustajajäsentä siten, että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueilla. Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset kokoukset. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että päätös tarkastetaan kokouksessa ja laitetaan täytäntöön heti. 

Päätös

Maarit Simoska esitti ryhmien puheenjohtajien yheisenä esityksenä Harri Rapon, Timo Tolosen  ja Päivi Alaojan kannattamana, että

1) 2 luvun 16.2 §:n 2 kohta muutetaan muotoon:

Elinvoimalautakunnassa on:

 1. kylien kehittämisjaosto, johon tulee valita neljätoista (14) jäsentä siten, että elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Elinvoimalautakunta valitsee loput kaksitoista (12) kylien edustajajäsentä siten, että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueilla. Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset kokoukset. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen.
   

2) teknisenä muutoksena perusturvalautakunta muutetaan hyvinvointilautakunnaksi ja että 

3)  valtuustoryhmät nimeävät keskuudestaan kaksi jäsentä nimettävään hallintosääntötyöryhmään 16.8.2021 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Maarit Simoskan muutos- ja lisäysesityksen mukaisesti ja muilta osin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Saara Saari poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.00, Matti Henttunen liittyi kokoukseen klo 13.01 ja Mika Kansanniva poistui klo 13.01.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 2.8.2021 § 288 esittää valtuustolle, että hallintosäännön:

 

2 luvun 12.2 §:n 1 kohta muutetaan muotoon:

Kaupunginhallituksessa on:

 1. nimitysjaosto, jossa on 6 jäsentä. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten on oltava kaupunginhallituksen jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus päättää jaoston toimikaudesta. Nimitysjaoston tehtävistä määrätään 30 §:ssä;

 

2 luvun 12.2 §:n 3 kohta muutetaan muotoon:

Kaupunginhallituksessa on:

 1. tilajaosto, jossa on 6 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen jäsenten joukosta. Lisäksi jaostoon valitaan 1 elinvoimalautakunnan, 1 sivistyslautakunnan ja 1 perusturvalautakunnan varsinainen jäsen, sekä kaksi (2) muuta jäsentä kaupunginhallituksen harkinnan mukaan. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Tilajaoston tehtävistä määrätään 32 §:ssä.

 

2 luvun 13.1 § muutetaan muotoon:

Tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsen voi olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi olla muun lautakunnan tai kaupunginhallituksen jäsen.

 

2 luvun 16.2 §:n 2 kohta muutetaan muotoon:

Elinvoimalautakunnassa on:

 1. kylien kehittämisjaosto, johon tulee valita neljätoista (14) jäsentä siten, että elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Elinvoimalautakunta valitsee loput kaksitoista (12) kylien edustajajäsentä siten, että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueilla. Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset kokoukset. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen.
   

Teknisenä muutoksena perusturvalautakunta muutetaan hyvinvointilautakunnaksi ja että 

valtuustoryhmät nimeävät keskuudestaan kaksi jäsentä nimettävään hallintosääntötyöryhmään 16.8.2021 mennessä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tältä osin kokouksessa.

Valmistelija

Susanna Junttila, susanna.junttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuustoryhmät ovat sopineet neuvotteluissa, että syksyllä käynnistetään hallintosäännön päivittäminen. Kaupunginvaltuuston 9.8.2021 päätöksen mukaan valtuustoryhmät nimeävät keskuudestaan kaksi jäsentä hallintosääntötyöryhmään 16.8.2021 mennessä.

Työryhmän tehtävänä on hallintosäännön päivittäminen ja tavoitteena on, että uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Susanna Junttila, susanna.junttila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä

 • hallintosääntöryhmän jäsenet, 
 • työryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
 • sihteerin / valmistelijat.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä hallintosääntötyöryhmään 

Pj.

Riku Tapio

J.

Mari Jolanki

Vpj.

Petteri Pohja

J

Elina Kuula

J

Kalervo Björkbacka

J

Timo Tolonen

J

Eemeli Kajula

J

Maria-Riitta Mällinen

J

Miikka Keränen

J

Maria Huhmarniemi

J

Vesa Puuronen

J

Tiina Outila

J

Riitta-Maija Hokkanen

 

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi työryhmään sihteeriksi kaupunginsihteeri Kaisa Laitisen ja asiantuntijaksi kaupunginlakimies Miikka Ruokamon ja päätti, että kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö uudistettiin 1.1.2020 lukien. Keväällä 2021 toteutettiin erilliset organisaatiouudistuksen toteutumisen arviointia koskeneet kyselyt kaupunginvaltuuston jäsenille sekä esimies- tai asiantuntija-asemassa oleville viranhaltijoille ja toimessa työskenteleville. Valtuutettujen kysely toteuttiin osana valtuuston itsearviointikyselyä. Kyselyihin vastanneet saivat arvioida organisaatiouudistuksen toteutumista sekä esittää mitä toimenpiteitä uudistuksen jatkokehittämiseksi tulisi tehdä.

Arvioinnissa nousi esille seuraavia muutostarpeita:

 • sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala ei ole hallitava kokonaisuus
 • toimialajohtajien tulisi voida keskittyä enemmän strategiseen johtamiseen
 • kaupunginhallituksen mahdollisuutta strategiseen johtamiseen sekä maankäytön suunnitteluun tulee parantaa
 • tilapalvelujen hallintaa tulee kehittää
 • lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto ei ole onnistunut tehtävissään
 • omistajaohjausta tulee selkiyttää
 • edellisessä hallintosääntöuudistusprosessissa ei kuultu riittävästi valtuustoryhmiä eikä viranhaltijoitakaan eikä uudistuksen tavoitteita määritelty riittävästi
   

Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.

Hallintosääntötyhmä on 1.9.2021 keskustellut ja antanut näkemyksensä tavoitteista ja aikataulusta hallintosäännön muutokselle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä mahdollisen hallintosääntömuutoksen tavoitteet ja aikataulun seuraavasti:

 1. Hallintosäännön muuttaminen valmistellaan ja toteutetetaan kahdessa vaiheessa;

  1. Ensimmäisen vaiheen muutokset 1.1.2022 alkaen

  2. Toisen vaiheen muutokset 1.1.2023 alkaen.

 

 1. Ensimmäisen vaiheen tavoitteet

  1. Toimialat organisoidaan hallittaviksi kokonaisuuksiksi.

  2. Luottamushenkilöorganisaatio ja toimielinten tehtävät hallittaviksi ja palvelujen järjestämisen näkökulmasta toimiviksi kokonaisuuksiksi.

  3. Määritellään konsernijohto ja määrätään konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako konsernijohtoon kuuluvien välillä.

  4. Tarkistetaan luottamushenkiöiden taloudelliset etuudet - luku.

  5. Tehdään muut tarvittavat muutokset, esim.lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet, virheet, tekniset muutokset.

  6. Aikataulu: kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esityksen hallintosäännöksi joulukuussa 2021, muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

 

 1. Toisen vaiheen tavoitteet

  1. Sote-uudistuksen edellyttämät muutostarpeet organisaatiossa ja hallintosäännössä arvioidaan.

 • arvioidaan hyvinvointilautakunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston sekä lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston tarve ja tehtävät

 1. Selkeytetään tilojen rakentamista ja hallintaa koskevat säännökset.

 2. Muut mahdolliset muutostarpeet.

 3. Aikataulu: kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esityksen hallintosäännöksi toukokuussa 2022, jotta vuoden 2023 talousarvio voidaan laatia uuden organisaaiton mukaiseksi. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

 

 1. Mahdolliset hallintosäännön muutokset toteutetaan siten, että 

  1. Valmistelu tapahtuu avoimesti vuoropuhelussa luottamushenkiöiden ja viranhaltijaorganisaation kesken ja

  2. Uudistuksen toimeenpano on johdonmukaista ja tuettua.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Hallintosäännön  § 30 kohdan 3 mukaan nimitysjaoston tehtävänä on laatia esitys palkkiosäännöksi.

Hallintosääntötyöryhmä on 4.11.2021 § 21 käynyt evästyskeskustelun palkkiosäännöstä. Muistio evästyskeskustelusta on oheismateriaalina.

Voimassa oleva Hallintosääntö luvun 17 osalta on oheismateriaalina.

 

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.36. Esittelijänä toimi tästä kohdasta eteenpäin puheenjohtaja Terhi Heikkilä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Terhi Heikkilä, terhi.heikkila@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen Hallintosäänön luvusta 17 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että hallintosäännön lukuun 17 tehdään seuraavat muutokset:

 • § 168, Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot
  1. Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 100 euroa/kokous,  esitys 120 euroa / kokous
  2. Lautakunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat 80 euroa/kokous, esitys 100 euroa / kokous,
 • Lisätään 169 §:ään teksti: "Jos jäsen on toimielimen kokouksessa yli viisi (5) tuntia, korotetaan  kohtien 1. ja 2. mukaista kokouspalkkiota 30 prosentilla"
 • 170 §: sähköinen päätöksentekomenettely: lisätään viittaus KuntaL 100 §;n mukainen
 • 171 §:n teksti muutetaan muotoon:

"Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai seminaari, koulutustilaisuus, katselmus tai toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi, ellei edellisen kokouksen päättymisestä seuraavan kokouksen alkaessa ole kulunut vähintään 3 tuntia.
Samana päivänä pidettävä kaupunginhallituksen kokous ja iltakoulu katsotaan kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.
Pöytäkirjan tarkastus sisältyy kokouspalkkioon."

 • 172 §:
  • Tarkastuslautakunnan jäsenen vuosipalkkio 1.265 euroa / vuosi
  • Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, puheenjohtaja 1.265 euroa / vuosi
  • Valtuustoryhmän puheenjohtajan palkkio 700 euroa / vuosi
 • 180 §:
  • Muutetaan kolmannen kohdan teksti mutotoon: "Luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus, josta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Jos luottamushenkilö tekee työtä, jossa vapaan saaminen edellyttää palkatonta vapaata koko työvuorosta, luottamushenkilölle korvataan ansionmenetys koko työvuoron ajalta. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee antaa vastaava kirjallinen selvitys ja vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Selvitystä ei kuitenkaan vaadita, jos todellinen ansionmenetys on enintään 25 euroa/tunti."
  • Lisätään teksti: Edellä mainittuna selvityksenä pidetään verotustodistus tai yrittäjän käyttämän tilitoimiston laskelmaa tai vakuutusyhtiön laskemaa työtulo YEL- ja MYEL-vakuutusta varten.
  • Lisätään kohta: "Myönnetystä vapaasta työyksikölle aiheutuvat kustannukset on mahdollista korvata työyksikön tekemän sisäisen laskutuksen mukaisesti."
  • Poistetaan kohta: "Henkilökohtaisen tietoliikenneyhteyden käyttämisestä maksetaan luottamushenkilölle korvausta 10 euroa / kk."

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, jotka koskevat hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön muutosta on valmisteltu syksyn 2021 aikana. Kaupunginhallitus on asettanut 16.8.2021 § 319 hallintosääntötyöryhmän, johon nimettiin jäseniä valtuustoryhmien keskuudesta. Hallintosääntötyöryhmä kokoontui käsittelemään hallintosääntöä syksyn aikana 6 kertaa.

Kaupunginhallitus on erikseen asettanut hallintosääntömuutokselle tavoitteet ja aikataulun 13.9.2021 § 353. Muutos on jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäisen vaiheen muutokset on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta ja toisen vaiheen muutokset vuoden 2023 alusta alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueille.

Ensimmäisen vaiheen muutoksen tavoitteet olivat seuraavat:

  1. Toimialat organisoidaan hallittaviksi kokonaisuuksiksi.
  2. Luottamushenkilöorganisaatio ja toimielinten tehtävät hallittaviksi ja palvelujen järjestämisen näkökulmasta toimiviksi kokonaisuuksiksi.
  3. Määritellään konsernijohto ja määrätään konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako konsernijohtoon kuuluvien välillä.
  4. Tarkistetaan luottamushenkiöiden taloudelliset etuudet - luku.
  5. Tehdään muut tarvittavat muutokset, esim.lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet, virheet, tekniset muutokset.

Rovaniemen kaupungin toimielinorganisaatiota ehdotetaan muutettavaksi. Elinvoimapalvelut -toimialalle ehdotetaan perustettavaksi yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, johon siirretään elinvoimalautakunnalta maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalvelut, yhdyskunta- ja kunnallistekniset palvelut sekä paikkatieto- ja tonttipalvelut. Uudistuksen toteutuessa elinvoimalautakunta vastaisi edelleen elinkeino- ja yrityspalveluista, kansainvälisistä palveluista, maaseudun ja kylien kehittämispalveluista, työllisyyspalveluista sekä ruoka- ja puhtauspalveluista. Jätejaosto siirtyisi elinvoimalautakunnalta yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan. 

Muutoksia ehdotetaan myös Rovaniemen kaupungin konsernijohtoon. Nykyisessä hallintosäännössä konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan lisäksi toimialajohtajat sekä sivistys-, hyvinvointi- ja elinvoimalautakunnat omien tehtäväalueidensa osalta. Konsernijohtoa ehdotetaan tiivistettäväksi kaupunginhallitukselle, jolloin konsernijohtoon kuuluisivat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä viranhaltijoista konsernitalouspäällikkö. Samalla kaupunginhallitukselta ehdotetaan siirrettäväksi maankäytön tehtäviä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle.

Luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia on käsitelty nimitysjaostossa 17.11.2021 § 17. Hallintosäännön mukaan nimitysjaoston tehtävänä on laatia ehdotus palkkiosäännöksi. Nimitysjaoston muutosehdotukset on sisällytetty liitteenä olevaan ehdotukseen.

Lisäksi ehdotus sisältää muutoksia ja tarkennuksia mm. kaavoituspäällikön tehtäviin, kylien kehittämisjaoston tehtäviin ja toiminta-alueeseen, tiedonhallintaan ja arkistointiin ja nimitysjaoston tehtäviin.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää toimielimiltä lausunnot hallintosääntöluonnoksesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Henri Ramberg esitti Riku Tapion kannattamana, että poistetaan hallintosääntöluonnoksen sivulta 41 § 57 9 kohta: “kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan” ja lisätään tilalle sana: “toimielimen”.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Rambergin estiyksen mukaisesti.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Riku Tapio esitti Raija Kerättären ja Eemeli Kajulan kannattamana, että lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen päätettäväksi tuodaan voimassa olevan hallintosäännön 56 §:n 4 momentin mukaisesti esitys niistä johtavista viranhaltijoista, jotka kaupunginhallitus valitsee.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
 • Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosääntö on kuntalain 90§ nojalla annettava "kuntanormi". Hallintosäännössä valtuusto antaa kuntalakia täydentävät määräykset 1) hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, 2) päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä 3) valtuuston toiminnasta. Hallintosäännöllä voidaan joissain tilanteissa myös poiketa kuntalain "pääsäännöstä". Kunta voi päättää toisin esimerkiksi vaakunan käytöstä (5§) omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä (48§) tai liikelaitoksen investoinneista (67§).

Kaupunginhallitus valmistelee uutta hallintosääntöä valtuustoa varten. Kaupunginhallitus on pyytänyt toimielimiltä lausunnot hallintosääntöluonnoksesta. Muutoksina  näkyy mm. konsernijohdon roolin selkeytys ja yhdyskuntasuunnittelulautakunnan perustaminen. Nyt kyseessä on uudistuksen ensimmäinen vaihe. Uudistuksen seuraavassa vaiheessa hallintosääntöön esitettäisiin muutokset, jotka tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle.

Ympäristölautakunnan osalta lausunnolla oleva hallintosääntöluonnos ei aiheuta käytännön toimintaan suuria muutoksia. Esitetyt muutokset on merkitty liitteenä olevaan hallintosääntöehdotukseen punaisella. Ympäristölautakunnan vastuulla olevaa toimintaa selkeyttävät hallintosäännössä aikaisempaa tarkemmin määritellyt tehtävät, kuten esim. asuntolainsäädännön mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät §36, kaavoituspäällikön toimivalta ( kaavan vireilletulo, suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset) §45. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Lausuntonaan hallintosääntöuudistuksesta ympäristölautakunta toteaa seuraavaa:

Hallintosäännön § 33 kohdassa 6 määriteltyä lautakuntien yleistä toimivaltaa tulee täsmentää niin, että ympäristölautakunnalla on oikeus kuntayhteistyön laajentuessa itse päättää siitä, ottaako lautakunta vastattavakseen toiselle kunnalle kuuluvia viranomaistehtäviä.

Muilta osin ympäristölauta toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa hallintosääntöluonnoksen ympäristölautakuntaa koskeviin kohtiin.

 

 

Päätös

Palvelualuepäällikön tarkennettu ehdotus:
Hallintosäännön § 33 kohdassa 6 määriteltyä lautakuntien yleistä toimivaltaa tulee täsmentää pykälään 38 niin, että ympäristölautakunnalla on oikeus kuntayhteistyön laajentuessa itse päättää siitä, ottaako lautakunta vastattavakseen toiselle kunnalle kuuluvia viranomaistehtäviä.

Muilta osin ympäristölautakunta toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa hallintosääntöluonnoksen ympäristölautakuntaa koskeviin kohtiin.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön tarkennetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.