Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Ympäristöterveydenhuollon kehittämissuunnitelma

ROIDno-2021-4702

Valmistelija

 • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto ei ole useisiin vuosiin kyennyt suorittamaan terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaa vaatimusten mukaisesti resurssien puutteen vuoksi. Lapin aluehallintovirasto teki Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon 9.10.2020 kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnin ja antoi siitä 18.12.2020 laadituissa raporteissa Rovakaaren ympäristöterveydenhuollolle kehittämisehdotuksia sekä pyysi osin vastinetta niihin valvontasuunnitelmassa. AVI huomautti mm. ettei resurssien puute ole peruste jättää kohteita valvonnan ulkopuolelle ja pyysi ympäristölautakuntaa esittämään valvontasuunnitelmassa selostuksen toimenpiteistä, joilla valvontavelvoitteet hoidetaan valvonnan tarpeeseen nähden riittämättömillä resursseilla.

Ympäristölautakunta antoi vastineensa aluehallintovirastolle 24.2.2021 § 33. Vastineessaan ympäristölautakunta totesi ettei valvontavelvoitetta ei ole mahdollista täyttää nykyisillä resursseilla, joten vuodelle 2022 tullaan esittämään resurssien lisäämistä. Valvontasuunnitelma laaditaan jatkossa valvonnan tarpeen mukaisesti siten, että tarkastussuunnitelmassa esitetään myös valvonnan todellisen tarpeen määrä ja erikseen lasketaan resurssimäärä, jolla asianmukainen valvonta voidaan toteuttaa. Lisäksi ideoidaan uusia valvonnan keinoja, joilla valvontaa kyettäisiin suorittamaan tehokkaammin samoilla resursseilla. Vuoden 2021 aikana päätettiin laadia ympäristöterveydenhuollon kehittämissuunnitelma, johon sisältyvät edellä mainitut asiat.

Ympäristölautakunta käsitteli 24.3.2021 § 40 erikseen ympäristövalvonnan resurssitilannetta. Yksikössä on tällä hetkellä käytettävissä valvontaan 6 henkilötyövuotta, kun valvonnan toteuttaminen täysin valvontavelvoitteen mukaisesti vaatisi 13 henkilötyövuotta. Ympäristölautakunta päätti, että Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnassa tavoitellaan 70 %:n toteumaa riskinarvioinnin tuloksena saatuun ja keskusvirastojen edellyttämään valvontamäärään nähden. Tämän toteuttamiseksi ympäristölautakunta edellytti, että elinvoimatoimialan ympäristövalvonnan palvelualueelle osoitetaan viimeistään vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä lisärahoitus kahden vakituisen terveystarkastajan viran kustannuksiin.

 

Toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi (kehittämissuunnitelma)

 • Rekrytoidaan valvontaan lisää henkilöitä. Ympäristöterveydenhuollossa on täyttämättä yksi vakituinen terveystarkastajan vakanssi (53115004) sekä yksi aiemmin määräaikaisena täytetty ollut vakanssi (53115009). Vuoden 2022 talousarvioon on lisätty kahden viran kustannukset.
 • Laaditaan valvontasuunnitelma siten, että tarkastusmäärisssä tavoitellaan 65-70 % toteumaa ja lisätään samalla valvonnan muita keinoja, joilla toimintaa tehostetaan.
 • Elintarvike- ja terveydensuojelulain alaisten kohteiden valvontaa on perinteisesti suoritettu paikanpäälle tehtävin tarkastuksin. Jatkossa kuitenkin lisätään etätarkastusten määrää. Etätarkastuksissa tarkastetaan kohteen asiakirjoja (esim. omavalvontakirjanpito) sekä valokuvien avulla kohteen tiloja. Etätarkastus voidaan suorittaa myös etäkokouksena. Etätarkastukset sopivat erityisesti seurantatarkastuksiin, joissa valvotaan annettujen kehotusten toteutumista.
 • Toteutetaan toimintatyyppikohtaista ohjausta ja neuvontaa mm. kirjallisin ohjein ja kyselyin sekä joukkotapahtumien avulla. Esimerkiksi vuodelle 2022 on suunniteltu toteutettavan ohjauskirjeen toimittaminen sekä neuvontapäivän järjestäminen kaikille valvonta-alueen pienille vesilaitoksille.
 • Toteutetaan säännöllisesti tiedotusprojekteja elinympäristön terveellisyyteen sekä toimijoiden velvollisuuksiin liittyen. Esimerkiksi vuodelle 2022 on suunniteltu kohdennettua tiedottamista alueen majoitusyrityksille, jolla pyritään laajentamaan toimijoiden tietämystä lain edellyttämästä ilmoitusvelvollisuudesta sekä majoitustoiminnan vaatimuksista. Lisäksi aiotaan toteuttaa tiedotusprojekti pientalojen sisäilman radoniin liittyen, jolla pyritään lisäämään kiinteistön omistajien tietämystä ja radonmittauksia pientaloissa.
 • Laaditaan toimijoille suunnattuja ohjeita ja tarkastuslistoja, joiden avulla toimijoiden vastuuta oman toimintansa lainmukaisuuden varmistamisesta edistetään. Esimerkiksi sisäilmavalvonnassa laaditaan isännöitsijöille/kiinteistön omistajille suunnattu perusasioiden tarkastusohje, johon vastaaminen on edellytys viranomaistarkastukselle.

 

Terveysvalvonnan johtaja

Ehdotan, että ympäristölautakunta hyväksyy edellä esitetyt toimenpiteet valvonnan kehittämiseksi (kehittämissuunnitelma) sekä päättää samalla muuttaa määräaikaisen terveystarkastajan viran (53115009) toistaiseksi voimassa olevaksi ja täyttää sen lisäksi aiemmin täyttämättä jätetyn terveystarkastajan viran (53115004).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä ympäristöterveydenhuollon kehittämissuunnitelman sekä täyttää kaksi terveystarkastajan virkaa (53115009 ja 53115004) toistaiseksi voimassa olevana.

Päätös

Palvelualuepäällikön korjattu ehdotus:
Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön korjatun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

terveystarkastaja@rovaniemi.fi, antti.maatta@rovaniemi.fi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristölautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.