Ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Ilmoitusasiat

Perustelut

Asunto Oy Hillapolku 16 vapautus hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta, 2020-978 Päätös 23.11.2020 54 §

Eurofins Ahma Oy:n raportti Kemijoen vesistötarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi, Tervola.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ounasjoen vesistötarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Lapin Nahka Oy:n nahkatehtaan ja turkismuokkaamon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Neste Markkinointi Oy:n ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 683-402-31-174 (os. Savutie 15), Ranua.

Lapin ely-keskuksen päätös jolla on hyväksytty Kemijoki Oy:n laatima Sierilän voimalaitoksen rakentamisen aikainen tarkkailusuunnitelma, Rovaniemi.

Lapin ely-keskuksen päätös Rovaniemen Urheiluautoilijat ry:n jättämästä meluilmoituksesta, joka koskee Tunturirallin järjestämistä 14.-16.1.2021, Rovaniemi, Ranua.

Lapin ely-keskuksen päätös Rovaniemen kaupungin jättämästä ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöillä 698-401-152-0 ja 698-9-9022-1 (os. Hallitie 5-7), Rovaniemi.

Lapin ELY-keskuksen kuulutus Fingrid Oyj:n Petäjäskoski-Nuojua voimajohtolinja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Suunnitelman mukaan uusi linja tulee Petäjäskoskelta etelään menevän linjan viereen ja se kulkee Rovaniemen kaupungin alueella n. 9 km ja Tervolan kunnan alueella 13 km matkan. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvettta lausunnonantoon.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Hannukainen Mining Oy:n ympäristö- ja  vesitalouslupahakemuksesta Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeelle. Hakija on peruuttanut hakemuksensa, minkä johdosta aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sillensä, Kolari.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen päätös, jolla yksityishenkilölle on myönnetty poikkeuslupa rauhoitetun lintulajin häirintään. Lupa koskee maakotkan pyydystämistä ja varustamista GPS-lähettimellä sekä pesäkameran asentamista, Ranua.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pyyntö lausunnon täydentämiseen asiassa PSAVI/2420/2020. Pohjaveden ottaminen tilalla Mäkelä 143:0, Rovaniemi. Rovaniemen ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisella ei ole täydennettävää ympäristölautakunnan 24.6.2020 § 90 annettuun lausuntoon (ROIDno-2020-2127).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Rovaniemen Jääkäriprikaatin ampumaradan (Pahkamaa) ympäristöluvan muutoksesta. Ympäristö- ja terveysvalvonnalla ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.