Ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Lausunto Lehtojärven osayleiskaavan muutos, perinnekyläalueet

ROIDno-2019-456

Valmistelija

  • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaava on vireillä maanomistajien aloitteesta. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena ja tavoitteena on mahdollistaa alueelle suunnitellun Lehtojärven perinnekylän toteuttaminen. Suunnittelualue sijoittuu Lehtojärven kylälle n. 25 kilometrin etäisyydelle Rovaniemen keskustasta luoteeseen. Muutosalue koostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta, Lapaniemen alueesta ja Lehtopirtin (vanha koulu) läheisestä alueesta. Kaava-alue laajenee kylätalon pohjoispuoliselle alueelle, muutosalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 50 ha. Muutosalue on perinteistä kyläaluetta, jonne on toteutunut pääasiassa vakituista asutusta. Suunnittelualue ei sijoitu tulvauhka-alueelle.

Muutosalueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.4.2000 hyväksymä Lehtojärven osayleiskaava. yleiskaavan muutoksella ei ole oleellista vaikutusta rakennettuun ympäristöön. Lehtojärven kylän rakennettu ympäristö muodostuu pääosin omakoti- ja loma-asunnoista. Kaavamuutos toteutuessaan eheyttää/tiivistää ja osin laajentaa kylärakennetta, mutta rakennuspaikkojen suuren koon ansiosta riittävä väljyys säilyy ja kyläraittimainen kyläkuva korostuu.

Muutosalueille muodostetaan uusia rakennuspaikkoja AP, AP-2, AP-3 sekä P ja PY merkinnällä olevat alueet muutettaisiin yleiskaavamerkinnän PL mukaiseksi alueeksi osayleiskaavan muutoskartassa esitetyn mukaisesti.

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa yleiskaavehdotuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.