Ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Jurvanojan perkausta koskevassa vesilain mukaisessa asiassa, Tervola

ROIDno-2020-2115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vesilain mukainen asia Ulkuniemi, Tervola 

Asian taustaa

Kesällä 2013 joukko maanviljelijöitä joilla on viljelyksiä Lapinojan / Lapinjängän alueella, ovat yhteistuumin peranneet Lapinojaa sekä Jurvanojaa parantaakseen peltojensa vesitaloutta. Kyseisillä perkaustoimilla ei ole ollut vesilain mukaista lupaa eikä asiassa ole suoritettu ojitustoimitusta. Juhani Ulkuniemellä on omakotitalo sekä kiinteistöön kuuluva tontti heti Romsinvaarantien eteläpuolella Jurvanojan varrella, tontti rajoittuu käytännössä Jurvanojaan. Heti perkaustoimien jälkeen Ulkuniemi on asioinut Meri-Lapin ympäristövalvontaan ja kritisoinut perkaustoimien rajuutta ja työn jälkeä. Ulkuniemi on tuoreeltaan ilmaissut pelkonsa tonttinsa maiden vyörymisestä Jurvanojan laidalla ja vaatinut perkauksen jälkien ennallistamista. 

Meri-Lapin ympäristölautakunta on aiemmin käsitellyt asiaa ja antanut tapauksessa viisi päätöstä vuosina 2014-2016. Meri-lapin ympäristölautakunta mm. velvoitti ojituksen toteuttajia esittämään ennallistamissuunnitelma johon perustuen korjaavat toimet voidaan tehdä, suunnitelma tehtiin mutta ennallistoimet ovat jääneet tekemättä. Meri-Lapin viimeksi antamallaan päätöksellä 21.6.2016 §62 lautakunta siirsi asian käsittelyn Pohjois-suomen aluehallintovirastoon vesilain mukaiseen käsittelyyn. PS Avi katsoi kuitenkin ratkaisussaan 9.5.2017 ettei lautakunta ole voinut siirtää asian käsittelyä aluehallintovirastoon ja on täten palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi.

Ulkuniemi on hakenut Kho:sta lainvoimaisen päätöksen purkua, Kho on päätöksellään 6.11.2018 hylännyt purkuhakemuksen ja toteaa ettei asian uudelleen käsittelyyn ole estettä. Kho:n päätös liite 1.

Asian käsittely Rovaniemen ympäristövalvonnassa

Tervolan kunnan ympäristöasiat ovat tulleet Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle 1.1.2019. Ulkuniemen asiamies on lähestynyt ympäristövalvontaa 10.6.2019 ja tiedustellut asian käsittelyn tilaa. Asian selvittämiseksi paikalle on tehty kaksi katselmusta 28.6.2019 sekä 20.5.2020. Katselmukselle 28.6.2019 oli kutsuttu ojittajat ja Ulkuniemi. Katselmuksen tarkoitus oli kuulla molempia osapuolia ja saada ajantasaiset havainnot paikan päällä. Kysyttäessä Ulkuniemeltä hän ilmoitti kärsimiksi vahingoikseen noin metrin kaistaleen tonttimaata maanvyörymän seurauksena ja mansikkapenkin sekä viinimarjapensaan.

Uusi katselmus 20.5.2020 tehtiin sen vuoksi että saadaan havainnot korkean veden aikaan.

Molemmilla katselmuksilla on Ulkuniemeltä kysytty hänen vaatimuksensa asiassa. Molemmilla kerroilla hän on vastannut että vaatimukset ovat seitsemän kohtaa joka on kirjattu hänen asiamiehensä Jarkko Kiihan kirjeeseen 26.11.2018. liite 2

 

Asiassa saatu näyttö ja päätös

Ojittajat Pekka Nieminen, Juha Lampela, Ismo Lahti ja Matti Vuolukka ovat perkanneet Lapinojan sekä Jurvanojaa ilman vesilain mukaista lupaa tai ojitustoimitusta. Ojituksesta on aiheutunut Juhani Ulkuniemelle maisemallista haittaa sekä pihamaan pienentymistä ojan sortumisen myötä. Lisäksi sortuman ja ojan reunan jyrkkenemisen vuoksi katsotaan menetetyksi mansikkapenkin sija, penkassa alaspäin luisunut viinimarjapensas ja yksi voimakkaasti kallistunut pihapuu (mänty). Verrattaessa vuoden 2013 valokuviin joissa näkyy tuore kaivuun jälki nykyhetkeen kevät 2020 voidaan arvioida ojan penkan sortumisen/ jyrkkenemisen vieneen Ulkuniemen pihamaata noin metrin kaistaleen 30 metrin matkalta.   

Kartta - sekä kuvaliite.

 

Ympäristötarkastaja

Ojittajat Pekka Nieminen, Juha Lampela, Ismo Lahti ja Matti Vuolukka määrätään korvaamaan yhteisvastuullisesti Ulkuniemelle menetetystä piha-alueesta 30 m2 246€, mansikkapenkin arvona 50 € , menetetty viinimarjapensas 20 € ja pihapuu 50€ sekä kertakorvauksena 1500€ ojan reunan kiveämiskustannuksista sekä maisemahaitasta, yhteensä 1866 €

 

Päätöksen perustelut

Ojittajat ovat suorittaneet ojituksen luvatta eikä Ulkuniemi ole ollut tietoinen kaivuutöiden laajuudesta ja vaikutuksista hänen tonttinsa kohdalla. Ojituksessa on kajottu myös Ulkuniemen pihamaan puolelle, aiheuttaen aluemenetystä sekä maisemahaittaa. Näin ollen Ulkuniemi on oikeutettu edellä määrättyihin korvauksiin.

Korvaus menetetystä piha-alueesta 30 m2 on laskettu tonttimaan arvon 15 000€ mukaan kertaa kaksi. Ulkuniemen tontti 0,367 ha ja käytettäessä arvoa 15 000€ yhden neliömetrin arvoksi tulee n. 4,1€. 4,1 *30 = 123 € tämä kerrottuna kahdella antaa 246€ tonttimaan hinta on korotettu kahdella koska kyseessä on jo valmiiksi rakennettu piha.

Mansikkapenkin 4 metriä arvoksi saatiin 50€ katselmuksilla Ulkuniemi on ilmoittanut että ko penkissä on kasvatettu mansikkamaalta otettuja taimia.

Viinimarjapensaan taimen arvo 10€  korotettuna kahdella 20€ koska kyseessä täysikasvuinen marjaa tuottava pensas

Kallistuneen männyn arvo sellupuuna/pikkutukkina on 10-15€ korotettuna 50 € koska kyseessä pihapuu.

Ulkuniemen vaatimuskirjeessä liite 2 on vaadittu alueen ennallistamista, mm. luiskaamista ja ojan reunojen kiveämistä. Molemmilla katselmuksilla 2019 ja 2020 voitiin todeta ettei ojan penkassa näy uusia vyörymiä ja alue on nurmettunut. Kuten aiemmin on todettu ja Ulkuniemi 2019 katselmuksella totesi aluemenetys grillikodalta tontin rajalle 30 matkalta on noin 1 metrin luokkaa. Sama voidaan todeta verrattaessa valokuvia 2013 ja 2019/2020 vuosilta. Grillikodalta ylävirtaan päin ojanreunan sortuminen on ollut vähäisempää, sitä on vaikea kuvista todeta.

Koska näyttää siltä että päätöksentekohetkellä kesäkuussa 2020 ojan sortuminen on lakannut ja alue on nurmettunut, ei ole välttämätöntä tarvetta luiskaamiseen joka edelleen pienentäisi Ulkuniemen tonttia eikä ojan reunan kiveämiseen. Päätöksessä on määrätty kuitenkin 1500€ korvausta jota voidaan käyttää ojan reunan kiveämiskustannuksiin mikäli Ulkuniemi haluaa sen varotoimena tehdä.

Vaatimuskirjeessä on myös vaadittu asianajokuluja. Lautakunta katsoo ettei vesilain mukaisessa ratkaisussa voida ottaa niihin kantaa, vaan asiassa määrätty korvaus koskee suoraan ojituksesta koituneiden menetysten korvaamista.       

Sovelletut oikeusohjeet: Vesilaki (587/2011) 5 luku 5§, 7§, 9§ ja 10§

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Juhani Ulkuniemi on valittanut Rovaniemen ympäristölautakunnan tekemästä päätöksestä 24.6.2020 § 88. Ko. päätöksessä on annettu ratkaisu asiasta jossa joukko maanviljelijöitä on ilman asianmukaisia lupia perkanneet Jurvanojan vesistöä. Jurvanojaa on perkattu myös Juhani Ulkuniemen omistaman omakotitalon tontilta (tontti rajoituu vesistöön), siten että kaivinkone on ollut ojan vastakkaisella puolella Ulkuniemeen nähden mutta koneen kauha on ulottunut Ulkuniemen kiinteistön puolelle. Perkaustyössä Ulkuniemi on menettänyt ojan rannasta perkauksen / maansortuman myötä n. 30 m2 pihamaataan sekä joitain istutuksia ja kasvimaata. Ympäristölautakunnan valituksenalaisessa päätöksessä on määrätty korvaukset menetetystä pihamaasta, istutuksista sekä varotoimenpiteenä tehtävästä ojan reunan kiveämisestä (yhteensä 1866 €).

Valituksessaan Ulkuniemi vaatii ojan ennallistamista, euromääräisiä korvauksia noin kymmenkertaisena (vaatimus 20 000 €) sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista.  Ulkuniemen valitus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

Ympäristötarkastaja    

Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa ettei asiassa ole esitetty mitään uutta olennaista tietoa. Valitus tulee hylätä perusteettomana ja pysyttää lautakunnan 24.6.2020 § 88 tekemä päätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vaasan hallinto -oikeus, vaasa.hao@oikeus.fi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.