Ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Lausunto asemakaavan laatiminen tilalle 698-409-36-43, Vartioniemi

ROIDno-2019-1648

Valmistelija

  • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoa asemakaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta 25. kaupunginosa korttelit 25020 ja 25021, Vartioniemi.

Asemakaavoitus on käynnistynyt maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavoittevalla alueella on voimassa 18.6.2001 hyväksytty Oikaraisen yleiskaava. Maanomistajan tavoitteena on asemakaavoittaa alue viereisen Vartioniemen asemakaavan korttelin 25018 tapaan asuinpientalojen korttelialueeksi, liitteen mukaisen asemakaavaehdotuskartan mukaisesti.

Asemakaavassa esitetään kaksi uutta korttelia, korttelit 25020 ja 25021. Korttelit osoitetaan asuinpientalojen kortteleiksi (AP). Kortteleihin muodostuu yhteensä viisi tonttia. Rakennusoikeutta osoitetaan 350 k-m² / tontti. Kerrosluvuksi esitetään kaksi. Liikenne osoitetaan hoidettavaksi yhdellä kadulla, rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue kaava-alueesta osoitetaan lähivirkistysalueeksi (VL). Tulvasuojelun osalta tonttien rakennusalat sekä katualue korotettaisiin vaadittuun korkeuteen asemakaavassa osoitetulla tavalla, jolloin rakennukset ja katu sijoittuvat tulvarajan yläpuolelle.

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavehdotuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.