Ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan 2020-825

ROIDno-2020-3244

Valmistelija

 • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

As Oy Ounaskivi on jättänyt 13.10.2020 oikaisuvaatimukset rakennuslupapäätökseen 2020-825, lupa koskee 2400mm korkean aidan rakentamista.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii asian saattamista Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja vaatii, että:

 • Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kohtuullistaa As Oy Ounaskiven rajan tuntumaan tulevan aidan korkeutta sekä mahdollisesti elementin valonsäteen läpäiseväksi

 

Oikaisuvaatimus sekä huomautus naapurin kuulemisesta ja muut asiakirjat oheismateriaalina, oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.

 

Rakennustarkastaja on päätöksellään hyväksynyt rakennuslupahakemuksen 2020-825 §155, päätöspäivämäärä 29.09.2020 koskien edellä aitaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä jätti huomautuksen ko. rakennuslupahakemukseen.

As Oy Ounaskiven  naapurin kuulemisen huomautuksessa liittyen aidan rakentamiseen on tuotu esille seuraavia epäkohtia / ongelmia:

 • Aita näkyisi paljaana pihalle ja olisi hurja näky
 • As Oy Ounaskivi vastustaa ehdottomasti kyseisen aidan rakentamista
 • Korkea puuaita, olemassa oleva puuvaja, 4 suurta kuivunutta mäntyä, sauna ja autokatosrakennus sekä pienenpi hirsirakennus sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan. Miten paloturvallisuustekijät pystytään takaamaan
 • Aita ei ole riittävän korkea, että näkösuoja As Oy Ounaskiven 2-3 kerroksiin saavutettaisiin. Pihan näkösuojaksi riittäisi matalampi aita. Lisäksi korkea aita varjostaa pihaa johon on tarkoitus istuttaa puita.

 

Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on tuotu esille seuraavat asiat

 • As oy:n pihalta katsottuna se näkyy paljaana elementtinä ja on visuaalisesti sopimaton muuten vehreään ympäristöön.
 • Korkea aita heikentää As Oy:n pohjakerrosten asuntojen arvoa.
 • Korkea aita estää valon pääsemisen btalon alapihalle.
 • As oy voisi hyväksyä 1,8 metriä korkean aidan

 

Rakennustarkastajan päätöksessä sekä lupavalmistelussa on huomioitu lupahakemukseen jätetty huomautus, lisäehtoja päätökseen ei ole katsottu tarpeelliseksi.. Rakennuspaikalla on pidetty katselmus tilanteen hahmottamiseksi sekä osapuolten kanssa on pyritty neuvottelemaan ratkaisusta ennen lupakäsittelyä. Lupavalmistelussa on lisäksi pyydetty lausunto Kaupunginarkkitehdiltä.

Lausunnossaan Kaupunginarkkitehti on lausunnut seuraavaa:

”Mikäli tonttien välisen aidan tarpeellisuudesta, rakentamisesta tai kustannusten jakoperusteista syntyy erimielisyyttä, asian ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen. Aitaa rakennettaessa rajamerkkiä ei saa siirtää tai hävittää. Kuusiaidan kaataminen on muuttanut pihamaisemia suuresti ja kuusiaidan korvaamisen tarve on ymmärrettävä yksityisyyden/piharauhan kannalta. 2400 mm korkea aita on kiistämättä huomattavan korkea, mutta koska se sijaitsee kortelialueen keskellä, ei sillä ole kaupunkikuvallista vaikuttavuutta. Kivikatu 10 voi halutessaan istuttaa pehmentävää kasvilisuutta, l. pensaita, aidan läheisyyteen, kuitenkin sen verran siitä irti, että että kasvit eivät aiheuta (puu-)aidalle lahovaurioriskiä.”

 

Esitys:

Ympäristölautakunta päättää hylätä As Oy Ounaskiven tekemän oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa rakennustarkastajan rakennuslupapäätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, luvanhakija

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30