Ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Päätös Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi

ROIDno-2020-806

Valmistelija

  • Tarja Bergman, ympäristötarkastaja, tarja.bergman@rovaniemi.fi

Perustelut

Lassila & Tikanoja Oyj on hakenut ympäristölupaa jätteiden välivarastointiin ja siirtokuormaamiseen Rovaniemen kaupungin 9. kaupunginosan korttelin 9066 tontilla numero 1.  Tontti sijaitsee Teollisuuskylässä, osoitteessa Vasaratie 5. Hakijalla on alueella hakemuksen mukaista mutta pienimuotoisempaa toimintaa. Toimintaa laajennetaan nyt lisäämällä alueen kautta kulkevia jätejakeita ja jätteiden massamääriä. Lupaa haetaan lisäksi toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta.

Laitoksella välivarastoidaan ja siirtokuormataan biojätettä, energiajätettä (polttokelpoinen jäte), lasijätettä, metallijätettä, muovijätettä, pahvi-, kartonki- ja paperijätettä, rakennus-, purku- ja puujätettä, tekstiilijätettä sekä vähäisessä määrin vaarallista jätettä. Määrällisesti eniten laitoksen kautta kulkee energiajätettä (6 000 t/v), rakennus- ja purkujätettä (4 000 t/v) sekä pahvia, kartonkia ja paperia (3 000 t/v). Lupaa haetaan yhteensä 19 715 tonnin vuosittaisen jätemäärän kierrättämiselle laitoksen kautta. 

Alueen kautta kulkee vaarattomia ja edelleen kierrätykseen tai energiakäyttöön toimitettavia jätejakeita. Jätemateriaalit vastaanotetaan valmiiksi lajiteltuna ja niiden käsittelytarve on vähäistä. Toiminta alueella on pääasiassa kuormien purkua, välivarastointia ja uudelleen lastausta. Puujätettä voidaan murskata.  Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti kiinteistöllä sijaitsevassa kevytrakenteisessa hallissa. Biojäte sekä rakennus- ja puujäte otetaan vastaan ja varastoidaan ja puujäte murskataan ulkona laitoksen piha-alueella. 

Laitoksen päivittäinen toiminta-aika on arkipäivinä klo 6.00—22.00. Lupaa haetaan myös laitoksen käyttämiselle tarvittaessa  viikonloppuisin ja arkipyhinä vastaavina kellonaikoina.

Toiminta sijaitsee asemakaava-alueella teollisuus- ja varastorakennusten käyttöön varatulla tontilla. Lähimmät asumiseen osoitetut alueet sijaitsevat noin 500 metrin etäisyydellä valtatie 4:n toisella puolella.   

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta myöntää Lassila & Tikanoja Oyj:lle liitteenä 1 olevan päätösesityksen mukaisen jätteiden välivarastointia ja siirtokuormausta koskevan ympäristöluvan sekä luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lassila & Tikanoja Oyj/Hanna Huttunen, Lapin ely-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen, ympäristövalvonta 2 kpl 

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30