Ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 10.11. - 9.12.2020,​ 169 -  180 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 10.11. - 9.12.2020, 306 - 310  §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​ 10.11. - 9.12.2020, 164 -  166 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 10.11. - 9.12.2020, 75 -  83 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 10.11. - 9.12.2020, 52 -  54 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 10.11. - 9.12.2020, 37 §

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö,  10.11. - 9.12.2020, 50 - 55 §

Ylitornion kunnan päätökset 10.11. - 9.12.2020,   5  kpl

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 30 Kaupungineläinlääkärin osa-aikaisen (60%) viran täyttäminen, 16.11.2020
§ 31 Kaupungineläinlääkärin osa-aikaisen (80%) viran täyttäminen, sijaisvirka, 16.11.2020
Muu päätös:
§ 33 Kuljetus Matila Oy:n  maa-aineslain (MAL 12 §) mukaisen vakuuden hyväksymispäätös, Rovaniemi, 728/2020, 25.11.2020
§ 34 Kaarakka Eino Olavi kuolinpesän maa-aineslain (MAL 12 §) mukaisen vakuuden palauttamispäätös, Tervola, nro-39064, 30.11.2020
§ 35 Hallintolain 50 §:n mukainen päätöksen itseoikaisu, 01.12.2020

§ 36 Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen, 08.12.2020. (tämä päätös ilmoitusasioiden oheismateriaalina).

Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 37 Maa-aineslupa Niemelä Ilkka tmi Sammakkovaara, Ranua, 11.11.2020
Muu päätös:
§ 38 Päätös meluilmoituksesta: Suomen Moottoriliitto ry, jääspeedway, Ylitornio 2020, 30.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristöpäällikön 30-36 § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.