Ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen

ROIDno-2020-3892

Valmistelija

  • Tarja Bergman, ympäristötarkastaja, tarja.bergman@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 13.12.2017 ja taksa on tullut voimaan 1.1.2018. Taksan hyväksymisen jälkeen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, joiden osalta taksaa on tarpeen päivittää:

  • Jätelakiin on vuonna 2018 tehty muutos, joka oikeuttaa maksun perimisen tietyistä jätelain tarkastus- ja valvontatehtävistä. 
  • Ympäristönsuojelulain vuoden 2019 alussa voimaan tulleella muutoksella osa aiemmin ympäristöluvanvaraisista toiminnoista on siirretty lakiin lisättyyn uuteen lupamuotoon, yleiseen ilmoitusmenettelyyn. Yleinen ilmoitusmenettely on hallinnollisena prosessina ympäristölupamenettelyä kevyempi minkä vuoksi näitä toimintoja koskevat maksut on tarpeen tarkistaa. Ympäristönsuojelulakiin on tehty myös muita vähäisempiä muutoksia, joiden johdosta yksittäisiä toimintoja voidaan poistaa maksutaulukosta tai lisätä taulukkoon. 
  • Vuoden 2020 alusta on tullut voimaan maastoliikennelain ja 1.6.2020  vesiliikennelain muutokset, jotka antavat viranomaiselle oikeuden periä maksun näiden lakien mukaisten lupa-asioiden käsittelystä. 

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan esitetään tehtävän edellä mainituista lakimuutoksista  johtuvat tarpeelliset muutokset. Lisäksi maksuja esitetään tarkistettavan siten, että ympäristölupia koskevia maksuja korotetaan 0,5 %, poikkeuksena kuitenkin halvin maksuluokka, jota nostetaan yhdellä prosentilla. Muiden toimintojen osalta maksua joko ei koroteta lainkaan tai korotus toteutetaan kiinteänä 10 euron suuruisena summana. Korotus prosentteina vaihtelee näissä tapauksissa 2—10 prosentin välillä.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön §:n 80 mukaan ympäristölautakunta päättää oman tehtäväalueensa viranomais- ja asiakasmaksujen yksityiskohtaisista perusteista ja maksujen euromääristä.

 

Ympäristötarkastaja

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tarkistetun taksan ja päättää, että taksa tulee voimaan 1.1.2021 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Lautakunta päättää lisäksi, että Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan kuntien kanssa tehdyn ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoitamista koskevan yhteistyösopimuksen voimassa ollessa, näissä kunnissa sovelletaan Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

Hanna Mäkelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Rovaniemen kaupunginhallitus; Kolarin kunta; Pellon kunta; Ranuan kunta; Tervolan kunta; Ylitornion kunta; Ympäristönsuojelu

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.