Ympäristölautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ilmoitusasiat

Perustelut

Asfalttikallio Oy:n ilmoitus siirrettävän asfalttiaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Takavaara, Rovaniemi). Toiminta on
rekisteröity 12.5.2022, Rovaniemi.  

Aslfalttikallio Oy:n ilmoitus siirrettävän asfalttiaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (854-404-3-118, Ketola, Pello). Toiminta on rekisteröity 24.5.2022, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Vian kalanviljelylaitoksen piilevätarkkailun tuloksista vuodelta 2021, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Sattajärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2021, Rovaniemi.

Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto, jolla on hyväksytty kiinteistöllä 698-5-599-5 (os. Alakorkalontie 11) suoritettu maaperän pilaantuneisuuden puhdistustyö ja puhdistuksen loppuraportti, Rovaniemi.

Lapin Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, yksityishenkilön hakemuksesta luonnonsuojelualueen perustamiseksi kiinteistölle Molkoköngäs 698-408-76-6, Rovaniemi.

Lapin Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, yksityishenkilön hakemuksesta luonnonsuojelualueen perustamiseksi kiinteistölle Saarentaus 698-408-76-11, Rovaniemi.

Lapin Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, jolla Uppsalan yliopistolle on myönnetty lupa poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä keräämällä viitasammakon munia, Ylitornio.

Metsähallituksen luontopalveluiden yksityishenkilölle myöntämä liikkumislupa viiden luonnonpuiston alueella, Rovaniemi, Ylitornio, Tervola.  

Metsähallituksen luontopalveluiden Metsähallitus Metsätalous Oy:lle myöntämä liikkumislupa Pisavaaran luonnonpuiston alueella.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, joka koskee ympäristölautakunnan 29.4.2020 56§, antopv 5.5.2020 päätöstä.

Puolustusvoimien logistiikalaitoksen esikunnan Rovaniemen lentoaseman sotilasilmailua koskeva vuosiraportti 2021, Rovaniemi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.