Ympäristölautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Maa-aines- ja ympäristölupien siirtäminen Morenia Oy:n konkurssipesältä Skarta Finland Oy:lle

ROIDno-2022-1677

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Morenia Oy:n konkurssipesä (3007989-9) ja Skarta Finland Oy (0655477-6) ovat ilmoittaneet seuraavien maa-aines- ja ympäristölupien siirrosta Skarta Finland Oy:lle:

-Maa-aineslupa 686/2017 ja ympäristölupa 4/2017 (yhteislupa ymla 26.6.2017 § 102)

Kuusiselän kallioalue

Kuusiselkä RN:o 698-401-49-70

Lupa myönnetty 26.6.2017

Lupa päättyy 30.7.2027

Vaadittu vakuus 20 000 €

-Maa-aineslupa 707/2019 ja ympäristölupa 5/2019 (yhteislupa ymla 26.6.2019 § 59)

Jokkavaaran sora-alue

Jokkanokka RN:o 698-401-64-31

Lupa myönnetty 26.6.2019

Lupa päättyy 30.6.2024

Vaadittu vakuus 50 000 € 

Maa-aineslain 13a §:n mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.

Kun maa-aineslupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta Rovaniemen kaupungin maa-ainestaksan mukaisesti 100 € (7.1). Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä maa-ainestaksan mukainen vakuuden hyväksymismaksu 200 € (5.4).

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta hyväksyy Skarta Finland Oy:n em. maa-aines- ja ympäristölupien haltijaksi.

Siirrettävien yhteislupien ehdot siirtyvät sellaisenaan koskemaan Skarta Finland Oy:tä siitä päivästä lähtien, kun Skarta Finland Oy on asettanut Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle kyseisissä maa-aineluvissa määrätyt hyväksyttävät vakuudet. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kk luvan päättymisen jälkeen.

Ympäristölautakunta päättää vapauttaa yhteislupien aikaisemman haltijan Morenia Oy:n konkurssipesän em. lupien velvoitteista heti, kun Skarta Finland Oy on toimittanut luvissa määrätyt hyväksyttävät vakuudet.

Uuden luvanhaltijan Skarta Finland Oy:n on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lupapäätöksen mukaisen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.

Maa-aineslupien siirrosta tehdään merkintä NOTTO-tietojärjestelmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Isokatu 4, 96100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30