Ympäristölautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Maa-aineslupa Tolonen Petri, Tolonen II, Rovaniemi

ROIDno-2021-4469

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Petri Tolonen on hakenut lupaa maa-aineksen ottamiseen Rovaniemen Tolosen kylästä tilalta Keskitalo RN:o 698-408-41-23. Hakija omistaa alueen. Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 0 3000 m3:n suuruiselle soran ja hiekan otolle. Ottamisalue on pinta-alaltaan yhteensä 1,3 ha ja ottamissyvyys 0-8 m. Ottaminen ulotetaan alimmillaan tasolle +129.00 (N2000). Otettava maa-aines käytetään alueen maanrakennuskohteisiin, kuten tiestön ylläpitoon ja rakentamiseen sekä muihin maanrakennuskohteisiin.

Hakemuksen mukainen vanha ottamisalue sijaitsee Rovaniemen Tolosessa, Rovaniemen kaupungin keskustasta noin 67 km pohjois-luoteeseen. Kulkuyhteys alueelle tapahtuu Tolosentieltä ja nykyistä metsäautotietä käyttäen. Ottamisalue sijaitsee Tolosen (12699232) 2E-luokan pohjavesialueella. Alueella ei ole suojelualuetta eikä alueella ole tiedossa olevia rauhoitettujen tai suojeltujen lajien havaintopaikkoja. Ottamisalueen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 200 m etäisyydellä ottamisalueen itäreunasta. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Lisäksi alueelle on osoitettu kyläalue (AT 372 Tolonen) ja arvokas maisema-alue (am), joka sisältyy luonnonsuojelualueeseen (SL 4236 Ounasjoki). Ottamisalue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle MAO120137 (Ounasjokivarsi, maisemakokonaisuudet).

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Lapin ELY-keskukselta. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Luvanhakija on antanut vastineensa lausuntoon.

Päätöksen peruste

Ottamistoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.

Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainesten ottaminen ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella.  Ottamisalue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle MAO120137 (Ounasjokivarsi, maisemakokonaisuudet).

Alueella ei ole tiedossa luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.

Alue sijaitsee 2E luokan pohjavesialueella (Tolonen 12699232). Lupapäätöksessä on annettu määräykset suojakerroksesta pohjaveteen sekä polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Lisäksi alueelle on osoitettu kyläalue (AT 372 Tolonen) ja arvokas maisema-alue (am), joka sisältyy luonnonsuojelualueeseen (SL 4236 Ounasjoki).

Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 200 m etäisyydellä ottamisalueelta.

Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti.

Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei ottamistoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle.

Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa.

 

Ympäristötarkastaja: Ympäristölautakunta päättää myöntää Petri Toloselle maa- ainesluvan liitteen 1 mukaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Isokatu 4, 96100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30