Ympäristölautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Oikaisuvaatimus johtavan rakennustarkastajan 4.5.2022 60 § rakennuslupapäätökseen, 2022-265

ROIDno-2022-2105

Valmistelija

  • Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kohteen rajanaapuri 698-4-483-11 on jättänyt määräajassa rakennuslupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnalle, oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

 

Asemakaavan tontille 698-4-483-12 on myönnetty rakennuslupa 2022-265 asuinkerrostalon sekä rivitalon rakentamiselle, rakennuslupapäätöksen antopäivä on 4.5.2022. Asemakaava on kuulutettu voimaan 5.9.2005, kaavamerkintä rakennuspaikalla on AKR II (asuinkerrotalojen tai rivitalojen korttelialue). 

Rakennuslupahakemukseen on hankkeeseen ryhtyvä suorittanut mrl 133§ mukaisen naapurinkuulemisen oikaisuvaatimuksen tehneelle 10.2.2022 ennen rakennuslupahakemuksen vireillejättöä, tieto näinollen on saatettu vireille jätetystä mrl:n mukaisesta rakennuslupa hankkeesta. Naapuri ei tuolloin jättänyt huomautusta kyseisestä hankkeesta. Naapurinkuulemislomakkeelle on kirjattu, että oikaisuvaatimuksen tehneen tontin omistajan sekä hakijan tonttien välille on sovittu rakennettavan puuaita. Rakennuspaikalla on pidetty 12.4.2022 oikaisuvaatimuksen tekijän pyynnöstä erillinen katselmus. Katselmuksessa oli läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, oikaisuvaatimuksen tekijä sekä rakennusvalvonnasta johtava rakennustarkastaja ja valvontainsinööri. 

Myönnetty rakennuslupa on kolmesta eri hankkeesta rakentuvan kokonaisuuden viimeinen vaihe kyseisen rakennuspaikan toteuttamista. Rakennushanke on asemakaavan tavoitteiden mukainen, rakennusluvassa 2022-265 myönnetyt rakennukset ovat sijoitettu riittävän etäälle oikaisuvaatimuksen tehneen naapurin tontin rajalinjasta ja ovat asemakaavassa vahvistetun rakennusalueen rajan sisäpuolella. Lupahakemuksessa lähimmilläänkin oleva rivitalorakennus on noin 8,7m etäisyydellä oikausuvaatimuksen tehneen naapurin tontin puoleisesta rajasta. Rakennusalueen raja asemakaavassa mahdollistaa kyseessä olevan rivitalon rakentamisen oikaisuvaatimuksen tekijän puoleiselle rajalinjalle 5m etäisyydelle rajasta ilman erityisehtoja. Myönnetyssä rakennusluvassa on korostettu oikaisuvaatimuksessa jo esitettyjä asioita rakennuslupapäätös tasolla ehtoineen. Myönnetyssä rakennusluvassa on edellytetty mm lupaehtona erillinen pihasuunnitelma sekä aitasuunnitelma. 

Rakennuslupäätöksen hyväksytyssä pääpiirustuksiin kuuluvassa asemapiirustuksessa on esitetty, että tontilla on säilytettävä tai istutettava puita vähintään yksi tontin pinta-alan 200m2 kohti. Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä on hyväksytty pääpiirustukset rakentamisessa noudatettaviksi, joten mm edellä mainittua on noudatettava.

Rakennusluhakemus on käsitelty mrl:n määrittelemän menettelytavan mukaisesti, rakennuslupahakemuksessa on kuultu naapuria ja pidetty katselmus, rakennusluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät asemakaava-alueella  (mrl 135§). Hanke on asemakaavan tavoitteiden mukainen, joten rakennuslupa on myönnettävä.

Oleviin jo lainvoiman saavuttaneisiin rakennuslupiin ja oikaisuvaatimuksessa niihin kohdistettaviin asioihin ei tämän oikaisuvaatimuksen käsittelyssä tehdä päätöksiä eikä niitä käsitellä koska ne eivät kuulu oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan rakennuslupaan. Ympäristölautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus kohdistuu rakennuslupaan 2022-265, oikaisuvaatimuksessa käsitellään ympäristölautakunnan osalta päätöksenteossa ainoastaan rakennuslupaan 2022-265 kuuluvia asioita.
 

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus

Rakennusluhakemus on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemän menettelytavan mukaisesti. Rakennusluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät asemakaava-alueella MRL 135 § perustein. Ympäristölautakunta päättää hylätä naapurin 698-4-483-11 tekemän oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa johtavan rakennustarkastajan tekemää rakennuslupapäätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää johtavan rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

 

Jäsen Hannele Simonen poistui kokoustilasta klo 15.04 - 15.09 väliseksi ajaksi asian esittelyn aikana.

Jäsen Markus Kiili poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.21.

 

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, hakija

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus, rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat (MRL 192 §)

 

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.