Ympäristölautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Rakennusvalvonnan yhteistyösopimuksen päivittäminen Ranuan kunnan kanssa

ROIDno-2022-1930

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta ja ympäristövalvonta ovat jo vuosia hoitaneet lähikuntien viranomaispalveluita (ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta) sopimusperusteisesti.  Yhteistyö alkoi Ranuan kunnan kanssa vuonna 2008. Tällä hetkellä rakennusvalvontaa koskevat sopimukset ovat voimassa Ranuan, Ylitornion ja Muonion kunnan kanssa. Kuntien välisestä yhteistyöstä on runsaasti käytännön kokemusta. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Ranuan kunta ja Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta ovat neuvotelleet uudesta sopimuksesta Ranuan kunnan ja Rovaniemen kaupungin välillä. Sopimuksessa on kyse Ranuan kunnan rakennusvalvonnan sijaistamisesta erityisesti kunnan omissa hankkeissa ja loma-aikojen tuurauksesta. 

Vanhan sopimuksen mukaan, joka on tehty helmikuussa 2018, Ranuan kunta ostaa Rovaniemen kaupungilta rakennusvalvonnan työpanosta hintaan 300 euroa/työntekijä/päivä 50 päivää vuodessa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että päiväkohtainen hinta ei kata kaikkia kuluja ja työpäivien tarvittava määrä on ollut arvioitua alhaisempi. 

Uuden sopimuksen mukaan päivähinta on 400 euroa/työntekijä/päivä ja Ranuan kunta sitoutuu ostamaan sopimuksen mukaisia palveluita vähintään 10 päivää vuodessa. Matkakulut laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan. 

Ranuan kunnan tekninen lautakunta on uuden rakennusvalvonnan yhteistyösopimuksen hyväksynyt 10.5.2022 § 24.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Ranuan kunnan kanssa liitteen 1 mukaisen uudistetun rakennusvalvonnan yhteistyösopimuksen. Uusi sopimus astuu voimaan 1.7.2022.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ranuan kunnan tekninen lautakunta, tekninen johtaja Risto Niemelä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristölautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.