Ympäristölautakunta, kokous 18.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ari-Pekka Johanssonin ilmoitus karjan lannan levityksestä poikkeustilanteessa, Ranua.

Ekomac Oy:n raportti Tervolan sirotetehtaan vesistö- ja pohjavesitarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Tervola. 

Eurofins Ahma Oy:n raportti Mäntyvaaran suljetun kaatopaikan pohjavesi- ja vesistövaikutusten velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ranuan suljetun kaatopaikan ja vanhan lietekaatopaikan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Ranua.

Jani Sääskilahden ilmoitus karjan lannan levityksestä poikkeustilanteessa, Ranua.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö (Roidno-2020-3444) Maaningan tuulivoimapuisto - Jumisko 110 kV voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä. Sähkölinja loppuu Kemijärvelle lähelle Räisälän kylää, eli kunnan rajalle on matkaa yli 40 km. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Auttin kauneuspadon kalatietä koskevan lupapäätöksen lupamääräyksen 3 muuttamisesta, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Iso-Törmänkijärven vesioikeudellisen yhteisön hakemuksesta, joka koskee Iso-Törmänkijärven keskivedenkorkeuden pysyvää  muuttamista, vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistamista ja vesistötoimikunnan 4.10.1954 Vähä- ja Iso-Törmänkijärven laskemiseen myöntämän luvan rauettamista Iso-Törmäkijärven osalta, Rovaniemi.

Tiedoksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö PSAVI/5671/2020 Puolustusvoimat, Jääkäriprikaatin ampumaradan ympäristölupamääräysten muuttaminen Rovaniemi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.