Ympäristölautakunta, kokous 18.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi, Anttilanvaara, Rovaniemi.

ROIDno-2020-2015

Valmistelija

  • Tarja Bergman, ympäristötarkastaja, tarja.bergman@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Kuljetus Oy jättänyt lupaviranomaiselle hakemuksen, joka koskee yhtiölle myönnetyn ympäristöluvan muuttamista. Napapiirin Kuljetus Oy:lle  on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa pilaantumattoman maa-ainesjätteen ja betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittelyä ja välivarastointia sekä maankaatopaikkatoimintaa varten kiinteistölle Anttilanvaara 698-401-15-1. Kiinteistö sijaitsee Alakorkalossa noin kuuden kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta lounaaseen.  

Ympäristölupaan haetaan nyt muutosta siten, että maankaatopaikalle saataisiin sijoittaa pilaantumatonta mutta kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävää maa-ainesta. Lupaa haetaan sellaisten öljyhiilivetyjä sekä polttoaineiden lisäaineina käytettäviä oksygenaatteja ja aromaattisisia hiilivetyjä sisältävien maa-ainesten sijoittamiselle, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) asetetut ko. aineita koskevat alemmat ohjearvot. Luvanhakija hakee lisäksi lupaa aloittaa työt ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävälle maa-ainesjätteelle perustetaan alueelle erillinen sijoituspaikka jonka maaperä tiivistetään kaatopaikka-asetuksessa annettujen pysyvän jätteen kaatopaikkaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Täytön sisäiset suotovedet poistetaan tiivistyskerroksen päälle asennettavan salaojituksen avulla ja valumavedet alueelta ohjataan ympärysojia käyttäen hallitusti alueen ulkopuolelle. Pohjaveden ja alueelta pois  johdettavan valumaveden laatua seurataan kahdesti vuodessa otettavilla vesinäytteillä. 

Toiminnan muutos ei lisää alueelle sijoitettavan maa-ainesjätteen kokonaismassamäärää, liikennöintiä alueelle eikä melu- pöly- tai tärinähaittoja. Täyttöalueen pohjarakenteen johdosta toiminnasta ei uskota aiheutuvan myöskään päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Valumavesien mukana ympäristöön voi huuhtoutua pieniä määriä haitta-aineita. Ympäristöön huuhtoutuvan öljyhiilivetypitoisuuden on laskennallisesti arvioitu olevan 10,8 mg/l. Valumavesillä ei arvioida olevan vaikutusta vastaanottavan vesistön (Kuolajoki) veden laatuun tai eliöstöön.  

Hakemuksen mukainen alue ei ole yhdyskuntien vedenhankintaan  soveltuvaa pohjavesialuetta eikä luonnonsuojelualuetta. Alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse asutusta, talousvesikaivoja eikä viljelysmaita. 

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää muuttaa  Napapiirin Kuljetus Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa liitteen 1 mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei myönnetä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Käydyn keskustelun perusteella ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteluun niin, että pyydetään lausunto Lapin ELY-keskukselta.

 

Tiedoksi

Hakija; Lapin ely-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Rovaniemen kaupunkin/terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupunki /ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30