Ympäristölautakunta, kokous 18.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta

ROIDno-2017-3274

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Ympäristölautakunta on päättänyt 26.6.2019 § 105 edellisen kerran ratkaisuvallan delegoinnista viranhaltijoille. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Rakennusvalvonnan lupaprosessia ja sisäistä työnjakoa on kehitetty koko ajan. Rakennusvalvonnassa on eläköitymisen myötä muutettu virakanimikkeitä aikasempaa selkeämmäksi. Tarkastusrakennusmestarin ja toimistoinsinöörit virat on muutettu valvontainsinöörin viroiksi ja virkoihin on julkisen haun kautta valittu uudet viranhaltijat kesällä 2020. Toiminnasta saatujen hyvien kokemuksien perusteella aikaisempaa delegointipäätöstä on syytä tarkistaa. Nyt esitetyssä muutosehdotuksessa poistetaan vanhat nimikkeet, tarkennetaan toimivallan rajapintaa uudisrakentamisesen osalta ja määritetään sijaisuudet toimivammaksi.

Päätösesityksessä toimivallan rajapinta ympäristölautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden välillä on säilynyt ennallaan. Muutokset on merkitty keltaisella.

Päätöksen peruste

Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 §110 ja 20.1.2020 §7 hyväksymän ja 1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön 45 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa alaiselle viranomaiselle. Ympäristölaukunnan alainen toiminta on hallintosäännön 37 §:n mukaista erityislainsäädännöllä ohjattua viranomaistoimintaa. Käytännön töissä lupa- ja tarkastussuoritteita tehdään yli tuhat kappaletta vuosittain. Jotta toiminta voidaan järjestää joustavasti ja asiakaspalvelu huomioiden on lautakunnalle osoitettua toimivaltaa mielekästä siirtää viranhaltijoille. Viranhaltijoiden tekemistä lupapäätöksistä luvanhaltijalla ja asianosasilla on aina mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle ja saattaa siten asia toimielimen käsittelyyn. Pakkokeinoja  tms. asioita ei voida delegoida viranhaltijoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennusvalvonnan ratkaisuvallan siirtämisestä viranhaltijoille liitteen 1 mukaisesti.

Päätöstä sovelletaan myös Ylitornion kunnassa sopimuskauden loppuun saakka. Päätös on voimassa toistaiseksi ja päätöksen saa panna täytäntöön 1.12.2020 alkaen.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rakennusvalvonnan viranhaltijat sekä Ylitornion kunta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.