Ympäristölautakunta, kokous 18.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Velvoittaminen poistamaan pengertie tilalla Metsäonnela, Rovaniemi

ROIDno-2020-3266

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonnan lausuntoa Paavalniemen pengertieasiassa (PSAVI/5354/2020). Lapin ELY-keskus on velvoittanut Lauri Ylitulkkilaa poistamaan rakentamansa pengertien ja laittanut vireille hallintopakkohakemukseen aluehallintovirastoon.

Rovaniemen kaupungin rakennustarkastaja on 1.12.2014 joutunut tekemään keskeyttämispäätöksen ilman toimepidelupaa aloitetusta maanrakennus, maankaivu ja maanajotöistä kiinteistöllä Metsäonnela 698-401-12-40. Tällöin Ylitulkkila oli jo rakentanut vedenkulun estävän umpinaisen pengertien lahden yli. Tämän jälkeen tilanteen korjaamiseksi rakennustarkastaja on hakemuksesta myöntänyt 4.9.2015 § 230 toimenpideluvan pengertielle ehdolla, että siihen rakennetaan veden vaihtumisen ja veneellä kulun mahdollistava silta. Hanketta ei ole kuitenkaan toteutettu hakemuksen mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Lausuntonaan Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomainen toteaa seuraavaa:

Vastineessaan Ylitulkkila esittää runsaasti asian kannalta epäolennaisia ja asiaan kuulumattomiakin seikkoja. Tämän johdosta ympäristölautakunta haluaa paikallisena valvontaviranomaisena tuoda esille seuraavia kiistattomia tosiasioita:

Vastineessaan Ylitulkkila ilmoittaa saaneensa ennakkolausunnon ympäristötarkastaja Pehkoselta, jonka mukaan estettä rakentamiselle ei ollut. Lausunto koskee nimenomaan suunniteltua siltaa, ei putaan sulkevaa pengertietä.

Loppupäätelmässä mainittu ”Alkuperäinen toimenpidelupapäätös (2014–1033, § 230) on ollut lainvoimainen päätös, jonka mukaan olen asiassa toiminut” on epätosi. Luvan haltija ei ole toteuttanut hankettaan toimenpidelupapäätöksen mukaisesti. Nimenomaan ei ole toteutettu siltaa, jolla on aivan olennainen merkitys asian kannalta. Sillan puuttumista ei voi loppukatselmuksessa merkitä puutteeksi, pengertien avaaminen päädystä kaarevalla aukolla ei millään tavalla vastaa toimenpideluvan ehtoja. Selityksessä vastaavana työnjohtajana esiintyvän ajatukset voi perusteettomina jättää omaan arvoonsa, hän ei näytä ymmärtävän asian vesilain mukaista merkitystä.

Vesilain 3 luvun 2 § mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos:

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista;

3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön;

6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille;

7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle;

9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua.

Ylitulkkilan rakentama pengertie päädystä avatulla hankalasti kuljettavalla kaarevalla aukolla aiheuttaa ainakin edellä mainittujen kohtien mukaisen haitan. Haitta on selkeästi todettavissa liitteenä olevista viistoilmakuvista.

Edelleen vesilain 3 luvun 4§:ssä todetaan, että lupaa ei saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.

Alkuperäisen toimenpideluvan vastaisesti tehty pengertie aiheuttaa koko ajan haittaa virkistyskäytölle ja luonnon olosuhteisiin. Yleisen ja yksityisen edun vuoksi on tärkeää, että se puretaan mahdollisimman nopeasti. Ympäristölautakunnan mielestä Lapin ELY-keskuksen hallintopakkohakemus on perusteltu ja tulee toimeenpanna välittömästi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-suomen aluehallitovirasto PSAV/5354/2020  www.avi.fi/muistutus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.