Ympäristölautakunta, kokous 18.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 YmLa:n lausunto: Jätehuoltomääräysten päivittäminen (Rovaniemi, Pello, Ranua)

ROIDno-2020-3096

Valmistelija

  • Sari Sivonen, ympäristötarkastaja, sari.sivonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liitteet        1 Liite Jätehuoltomääräysten muutettavat pykälät (Rovaniemi, Pello ja Ranua)

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto on pyytänyt  ympäristöviranomaisen sekä terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräysten päivittämisestä. Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen toimii myös Ranuan ja Pellon kuntien ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena. Jätehuoltomääräyksistä esitettiin päivitettäväksi  erikseen lajiteltavat jätejakeet ja keräysvälineiden tyhjennysvälit.

Jätelakia ollaan uudistamassa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alkupuolella. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista, että jätehuoltomääräyksiä päivitetään vain välttämättömiltä osin (lajittelu) ja ne päivitetään laajemmin vasta uuden jätelain valmistuttua. 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolle annetaan seuraava ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto: 

Ympäristönsuojeluviranomainen esittää, että jätehuoltomääräyksissä säilytetään ohjeistus kaatopaikkajätteen käsittelystä. 

Lajiteltavien ja erilliskerättävien jätelajien taulukko on selkeä ja helppolukuinen. Paperinkeräyksen osalta taulukossa mainitut lakipykälät voisi kirjoittaa auki: “Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka käytöstä poistettujen paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.”

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että jätehuoltomääräysten päivitys erikseen lajiteltavien jätteiden ja keräysvälineiden tyhjennysvälien osalta on tarpeen kierrätyksen edistämiseksi. Jätehuoltomääräykset päivitetään laajemmin uuden jätelain valmistuttua.

Vs. terveysvalvonnan johtaja:

Vs. terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolle annetaan seuraava terveydensuojeluviranomaisen lausunto:

Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa muutettavaksi ehdotettuihin keräyslajeihin tai tyhjennysväleihin. Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan lisättäväksi keräysvälineiden osalta terveydensuojeluasetuksen mukainen maininta "Kiinteille jätteille tarkoitettuihin astioihin tai muihin keräysvälineisiin ei saa koota nestemäisiä jätteitä. Astioiden ja keräysvälineiden kunnosta ja puhdistuksesta on huolehdittava asianmukaisesti."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ja vs. terveysvalvonnan johtajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto, Ranuan kunnanhallitus, Pellon kunnanhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.