Ympäristölautakunta, kokous 18.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 YmLa:n lausunto: Pellon jätteenkuljetuksen järjestäminen

ROIDno-2020-3095

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto on pyytänyt ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Pellon kunnan jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Napapiirin Residuum Oy:n hallitus on esittänyt Pellon kunnalle, että kunta tekisi aloitteen jäteviranomaiselle kuljetusjärjestelmän muuttamisesta kunnan kilpailuttamaksi kuljetusjärjestelmäksi, jolloin kaikki taloudet voitaisiin velvoittaa liittymään jätteen kuljetusjärjestelmään jätelain edellyttämällä tavalla. Pellon kunnan elinvoimalautakunta (9.6.2020 § 42) päätti tehdä asiasta aloitteen Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostolle.

Pellossa on käytössä ns. kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija sopii jäteastioiden tyhjentämisestä ja jätteenkuljetuksesta sopivaksi katsomansa jätehuoltoyrityksen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta antaa jätehuoltojaostolle seuraavan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon:

Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa esityksestä.

Pellossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomaisen tekemien selvitysten mukaan Pellon kunnan alueen kiinteistöistä 37 % ei kuulu järjestetyn jätehuollon piiriin. Näillä kiinteistöillä jätelain ja jätehuoltomääräysten velvoitteet eivät täyty. Määrä on korkea ja olemassa olevassa tilanteessa ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee jonkin verran ilmoituksia liittyen puuttuviin jätehuoltosopimuksiin. Tapaukset liittyvät useimmiten ilmoitettuihin hajuhaittoihin, epäsiisteyteen, jätekasoihin maastossa, jätteenpolttoon sekä jäteastian liian pitkään tyhjennysväliin tai kokonaan puuttuvaan jäteastiaan. Sekä jätehuolto- että ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuudet huolehtia jätelain ja jätehuoltomääräysten velvoitteiden täyttymisestä olisivat kunnan järjestämässä jätteenkulkujetuksessa nykyjärjestelmään verrattuna selkeämmät ja helpommin järjestettävissä. 

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että jätelain sekä jätehuoltomääräysten velvoitteiden täyttymiseksi, kiertotalouden edistämiseksi ja kansallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi, kansalaisten tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi sekä roskaantumisen ja laittoman jätteenpolton ehkäisemiseksi kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen koko Pellon kunnan alueella on ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan perusteltua.

Keskitetyllä kuljetuslogistiikalla voidaan myös vähentää jätteenkeräyksen ilmastovaikutuksia. 

Ympäristönsuojeluviranomainen muistuttaa kuitenkin, että myös jatkossa tulee taata valinnanvapautta yksittäisen kiinteistön tarpeisiin perustuen esim. kiinteistökohtaisen jäteastian pidemmän tyhjennysvälin muodossa kun kiinteistöllä kompostoidaan biojätettä. Valinnanvapaus toimii kannustimena lajitteluun ja jätemäärän vähentämiseen, kun kiinteistönhaltijalle jää edes jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa kiinteistönsä jätemaksuihin. Tämä tulee muistaa myös jätehuoltomääräyksiä uudistettaessa.

Kaiken kaikkiaan ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan kunnan järjestämä jätteenkuljetus koko kunnan alueella olisi kokonaistaloudellisempi, toimivampi ja kattavampi ratkaisu nykytilanteeseen verrattuna.

Päätös

Esittelijä poisti tämän asian esityslistalta.

Tiedoksi

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto, Pellon kunnan elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.