Ympäristölautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Ilmoitusasiat

Perustelut

Eurofins Ahma Oy:n raportti Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi. 

Kehotus 698-15-2414-3

Lapin ely-keskuksen päätös, jolla Lapin ely-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelle on myönnetty lupa poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Lupa koskee tikankontin ja laaksoarhon niittämistä tiealueelta, Tervola, Rovaniemi. 

Metsähallituksen Luontopalveluiden Teppo Helolle myöntämä tutkimuslupa liikkumiseen ja sieninäytteiden ottamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla koko maassa. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Kalasydän Oy:n hakemuksesta Runkausjoen alaosan kalataloudelliseksi kunnostamiseksi, Tervola 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Rovaniemen kaupungin hakemuksesta vesialueen täyttämiseksi Kemijoen ranta-alueella tilalla Valajas-Nurmela 698-401-25-79, Rovaniemi.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin oikaisuvaatimus ympäristölautakunnan päätökseen Sierilän voimalaitosrakennuksen rakennusluvasta. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta on siirtänyt asian oikealle valitusviranomaiselle, Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, eikä ympäristölautakunnalla ole tarvetta tässä yhteydessä käsitellä asiaa.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen päätös, jolla Ranuan Seudun Matkailu Oy:lle on myönnetty poikkeuslupa rauhoitetun lintulajin hallussapitoon ja kuljettamiseen. Lupa koskee maakotkan siirtämistä ja hallussapitoa, Ranua.

Ympäristölautakunnan jätelain mukainen hallintopakkopäätös 27.5.2020 § 72 Vikajärvellä. Sillan rakentamisen yhteydessä paikalle jääneet rautapukit on poistettu ja asia ei vaadi enempiä toimenpiteitä.

Ylitornion teknisen lautakunnan päätös 14.10.2020 84 §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.