Ympäristölautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Hannukaisen maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa

ROIDno-2018-603

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi Napapiirin Kuljetus Oy:lle 29.4.2020 § 55 maa-ainesluvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristöluvan murskaamiseen. Ottopaikka sijaitsee Hannukaisen entisellä kaivosalueella ja luvan haltija käyttää toimintaansa Hannukaisen kaivoksen sivukiveä. Lupa myönnettiin n. 150 000 m3 otolle. Hakemuksen mukaan alueella on ollut ottotoimintaa aikaisemminkin, mutta sille ei ole Kolarin kunnan toimesta edellytetty lupaa. Päätöksessään ympäristölautakunta myönsi myös toiminnalle aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimasuutta.

Sittemmin päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen Lapin ELY-keskuksen ja Juhani Rosnellin sekä asiakumppaneiden toimesta.

Vaasan hallinto-oikeus teki asiassa 17.7.2020 välipäätöksen, jossa se kielsi ympäristölautakunnan päätöksen täytäntöönpanon. Nyt Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan lausuntoa asiassa.

Lapin ELY-keskuksen ja Juhani Rosnellin sekä asiakumppaneiden valitukset oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölautakunta viittaa 29.4.2020 § 55 tekemäänsä päätökseen ja päätöksen perusteluihin.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

vaasa.hao@oikeus.fi Drno 00726/20/5701

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.