Ympäristölautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Luonnonmuistomerkin perustaminen tilalle 698-402-320-4 Sarila, Rovaniemi

ROIDno-2020-2849

Valmistelija

  • Sari Sivonen, ympäristötarkastaja, sari.sivonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Esitys luonnonmuistomerkin perustamisesta tilalle Sarila 698-402-320-4

Asian tausta, vireilletulo ja kuuleminen

Yksityinen kiinteistön omistaja esittää Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle omistamallaan maalla Sarilan tilalla (698-402-320-4) kasvavaa metsämäntyä (Pinus sylvestris) rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain mukaisena luonnonmuistomerkkinä (vireille sähköpostitse 2.9.2020). Kohde sijaitsee Rovaniemellä; sen tarkempi sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa kartassa. Maisemallisten arvojen lisäksi  aihkimännyt ovat tutkimuksellisesti arvokkaita; niiden vuosilustoista voidaan tutkia kunkin vuoden lämpötiloja/sateita aina 200 – 400 vuoden taakse sitten kun puu kuolee tai kaatuu. Aihkimännyt sisältävät erittäin hyvää geneettistä ainesta; ne ovat selviytyneet pitkään vaihtelevissa olosuhteissa ja jakavat eteenpäin hyvää perintöainesta monimuotoistaen mäntyjen perimää.

Hakija esittää, että kohteen nimeksi tulee Eelin mänty. Hakijan mukaan kyseessä oleva ikivanha aihkimänty on ollut Siika-Kämän kylän maamerkkinä siitä alkaen, kun kylästä kulki vain kinttupolku Ranua-Rovaniemi -tiehen. 

Asiasta on kuultu viereisen tien ylläpitäjää (Lapin ELY-keskus) ja lähimmän kiinteistön omistajaa. Asiasta ei jätetty muistutuksia kuulemisajan päättymiseen mennessä.

Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Rovaniemen ympäristönsuojeluviranomainen päättää seuraavasti: 

Kyseinen aihkimänty täyttää luonnonsuojelulain 23 §:ssä mainitut luonnonmuistomerkin kriteerit. Ympäristölautakunta päättää luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesti rauhoittaa Sarilan tilalla 698-402-320-4 Rovaniemellä sijaitsevan männyn "Eelin mänty" juurineen luonnonmuistomerkkinä sen maisemallisen merkityksen,  tutkimuksellisen arvokkuuden ja monimuotoisuuden lisäämisen perusteella. Tieto luonnonmuistomerkin perustamisesta välitetään Metsähallitukselle ja luonnonmuistomerkki merkitään kunnan toimesta selvästi erottuvalla tavalla.

Päätöksen perustelut

Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan ”Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi". 

Luonnonsuojelulain 26 §:n mukaan ”Kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella 23 §:ssä tarkoitetun, yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Luonnonmuistomerkin merkitsemisestä ja rauhoituksesta on voimassa, mitä 23 §:ssä säädetään.” Viranomaisen tai laitoksen on huolehdittava luonnonmuistomerkin merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla.

Liite             Kartta ja kuva

Sovelletut oikeusohjeet:

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 23§, 26§, 61§ 

Hallintolaki (434/2003) 49b§, 49c§, 49d§

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja:   

Ympäristötarkastaja Sari Sivonen,   puh. +358 40 620 9809, sari.sivonen@rovaniemi.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja/hakija, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30