Ympäristölautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Rakennusvalvonnan yhteistyösopimuksen irtisanominen Ylitornio

ROIDno-2020-3181

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Ylitornion kunnalla ja Rovaniemen kaupungilla on ollut vuodesta 2013 alkaen yhteistoimintasopimus rakennusvalvonnan tehtävien hoitamisesta Rovaniemen kaupungissa ja Ylitornion kunnassa.

Ylitornion kunnanvaltuusto on päättänyt 22.6.2020 § 14, että Ylitornion kunta irtisanoo Rovaniemen kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen. Yhteistoimintasopimuksen kohdan 9 mukaan sopimus on 1.1.2015 jälkeen irtisanottavissa 9 kuukauden irtisanomisajalla päättymään irtisanomista seuraavan vuoden alusta lukien, ellei osapuolten välillä toisin sovita. Sopimuksen irtisanomisehdon mukaan irtisanominen astuu voimaan 31.12.2021. Rovaniemen kaupunki on ilmoittanut keskustelussa Ylitornion kunnan johdon kanssa, että Rovaniemen kaupungilla on valmius sopia tarvittaessa nopeampikin irtisanomisaika. Molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu on, että rakennusvalvonnan yhteistyösopimus päättyy 30.6.2021.

Tämä ratkaisu mahdollistaa riittävän perehdytyksen Ylitornion omalle rakennusvalvontaa jatkaville henkilöille. Sopimuksen irtisanomisaika kohdistuu myös uusien luottamusmieselimien aloitusajankohtaan. Rakennuslupakäsittelyn jatkuvuuden varmistamiseksi ja Ylitornion uusien työntekijöiden riittävän perehdytyksen turvaamiseksi Ylitornion rakennustarkastajan viran täyttäminen tulee toteuttaa jo alkuvuodesta 2021.

Ylitornion tekninen lautakunta on 14.10.2020 tehnyt asiasta päätöksen, jonka mukaan irtisanominen astuisi voimaan 30.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää, että Ylitornion kunnanvaltuuston irtisanoma rakennusvalvonnan yhteistyösopimus päättyy 30.6.2021.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ylitornion kunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.