Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Elinvoimapalvelujen toimialan organisaatiomuutos 2023, ympäristölautakunta

ROIDno-2023-214

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimapalvelujen toimialan organisaation osalta on valmisteltu organisaatiomuutossuunnitelmaa, jonka tavoitteena on muun muassa, että nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala organisoitaisiin uudelleen siten, että

 • Elinvoimajohtamista ja elinkeinojen kehittämistä sekä teknisten palvelujen johtamista voitaisiin vahvistaa,
 • Organisaatiorakenne palvelisi asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä,
 • Johtamisen näkökulmasta muodostuisi hallittavat ja selkeät kokonaisuudet.
   

Organisaatiouudistussuunnitelma sisältää nykyisen elinvoimapalvelujen toimialan jakamisen kahdeksi toimialaksi siten, että yhdyskuntateknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualue kuuluisivat muodostettavaksi suunniteltuun teknisten palvelujen toimialan organisaatioon ja elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue kuuluisi jäljelle jäävään elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon. Suunnitellut toimenpiteet vaihtoehtoineen on esitetty liitteenä olevassa neuvotteluesityksessä ja sen liitteessä. Suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa toteutuessaan henkilöstövaikutuksiin erityisesti toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuksien muuttamisen osalta sekä toimialan hallintohenkilöstön ja muun linjaorganisaation virantoimitusvelvollisuuksien ja tehtävänkuvien mahdollisen muuttamisen osalta.

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

 1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä yhteistyössä;
 2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia;
 3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia;
 4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.
   

Lain 5 §:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. (20.12.2013/1138)

Hallintosäännön 52 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää toimialajohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 53 §:n mukaan toimialajohtajan valitsee virkaansa kaupunginhallitus.

Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan neuvotteluesityksen ja pyytää organisaatiouudistussuunnitelmasta lausuntoa elinvoimalautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalta 28.2.2023 mennessä.

Päätös

Henkilöstö- ja hallintojohtaja esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.

Mikkel Näkkäläjärvi poistui kokouksesta kello 13.56.

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 31.1.2023 § 33 pyytänyt Elinvoimapalvelujen toimialan organisaatiouudistussuunnitelmasta lausuntoa elinvoimalautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalta 28.2.2023 mennessä. Suunnitelman tavoitteena on muun muassa, että nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala organisoitaisiin uudelleen siten, että

 • Elinvoimajohtamista ja elinkeinojen kehittämistä sekä teknisten palvelujen johtamista voitaisiin vahvistaa,
 • Organisaatiorakenne palvelisi asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä,
 • Johtamisen näkökulmasta muodostuisi hallittavat ja selkeät kokonaisuudet

Organisaatiouudistussuunnitelma sisältää nykyisen elinvoimapalvelujen toimialan jakamisen kahdeksi toimialaksi siten, että yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualue kuuluisivat teknisten palvelujen toimialan organisaatioon elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue kuuluisi jäljelle jäävään elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon.

Ympäristölautakunnan alainen Ympäristövalvonnan -palvelualue, johon kuuluu ympäristöterveydenhuolto, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu yksiköt, on valmistellut oheisen liitteen mukaisen lausuntoluonnoksen. Kaupunginhallituksen organisaatiouudistussuunnitelma ja ympäristölautakunnan lausuntoluonnos on esitelty ympäristövalvonnan henkilökunnalle 9.2.2023 pidetyssä työpaikkakokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättä antaa kaupunginhallitukselle elinvoimatoimialan organisaatiouudistussuunnitelmasta liitteen 1 mukaisen lausunnon.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, henkilöstö- ja hallintojohtaja