Ympäristölautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ilmoitusasiat

Perustelut

Eurofins Ahma Oy:n raportti Mäntyvaaran suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi. 

Eurofins Ahma Oy:n raportti Napapiirin suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Asunto Oy Rovaportin ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-1-32-10 (os. Korkalonkatu 2), Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Endev Oy:n hakemuksesta lietteenpolttolaitoksen ympäristöluvan muuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, ympäristölautakunnan 20.11.2019 159 § maa-aineslupapäätökestä, Destia Oy, Tervola

Tornion kaupungin lausuntopyyntö ROIDNo-2019-3863: Karhakkamaan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristö vaikutusten arviointisuunnitelmasta. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.