Ympäristölautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Jätelain mukainen hallintopakkoasia, kiinteistö 698-409-8-60, Rovaniemi

ROIDno-2020-2325

Valmistelija

  • Sari Sivonen, ympäristötarkastaja, sari.sivonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asian tausta:

Kiinteistöllä 698-409-8-60 osoitteessa Kaplastie 3 on runsaasti jätteeksi luokiteltavaa tavaraa. Tilanne on jatkunut jo vuosien ajan, eikä kiinteistön omistaja ole noudattanut hänelle annettuja siivouskehotuksia. Kiinteistöllä ei myöskään ole voimassaolevaa jätehuoltosopimusta.

Asian vireille tulo, tarkastukset, kehotukset, kuuleminen ja asianosaisen vastine.

Asiasta on tullut vireille ympäristövalvontaan vuonna 2016. Paikalla on pidetty useita katselmuksia vuodesta 2016, viimeisimmät 2.6.2020, 14.8.2020 ja 2.9.2020. Kiinteistön omistajaa on kehotettu useita kertoja siivoamaan piha-alue (siivouskehotukset kirjeitse 16.5.2016, 24.5.2016, 30.5.2018, 4.6.2020, 29.6.2020,). Viimeisin siivousmääräys on toimitettu kiinteistön omistajalle todisteellisena tiedoksiantona (päivätty 29.6.2020, kuitattu vastaanotetuksi 12.8.2020) jolloin siivousmääräys sisälsi myös hallintolain mukaisen kuulemismahdollisuuden. Siivousmääräystä ei ole noudatettu eikä kiinteistön omistaja jättänyt vastinetta kuulemiskirjeeseen. Kiinteistöllä ei edelleenkään ole voimassaolevaa jätehuoltosopimusta (tarkistettu 4.9.2020).

Ympäristötarkastaja ehdottaa seuraavaa:

Ympäristölautakunta katsoo että kiinteistön 698-409-8-60 omistaja on rikkonut jätelain 72 §:län roskaamiskieltoa sekä jättänyt noudattamatta viranhaltijan antamia siivouskehotuksia. Ympäristölautakunta vahvistaa viranhaltijoiden antamat siivouskehotukset ja päättää asettaa kiinteistön 698-409-8-60 omistajalle teettämisuhan, jonka päävelvoite on kuvattu alla. Päävelvoitetta on noudatettava kuuden viikon kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Tekemättä jäänyt työ tehdään laiminlyöjän kustannuksella.

Päävelvoite:

Kiinteistön 698-409-8-60 piha-alueen siivoaminen ja eri jätelajikkeiden toimittaminen kierrätykseen ja/tai jäteasemalle kuuden viikon kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.  Ympäristövalvontaan tulee toimittaa kirjalliset tositteet jätteiden toimittamisesta järjestetyn jätehuollon / kierrätyksen piiriin sekä kopio voimassaolevasta jätehuoltosopimuksesta samaan määräpäivään mennessä.

Päätöksen perustelut:

Kiinteistön 698-409-8-60 piha-alue on erittäin epäsiisti ja siellä on runsaasti jätteeksi luokiteltavaa tavaraa. Kiinteistö sijaitsee omakotitaloalueella ja epäsiisti piha-alue vähentää alueen viihtyisyyttä ja aiheuttaa maiseman rumentumista. Jätelain (646/2011) 72§:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, tai muuta esinettä siten että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Jätelain 73 §:ssä säädetään; Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa (JL 75§).  Velvoitteen laiminlyönnin varalle asetettavasta tehosteesta on säädetty jätelain 13 luvussa. Jätelain 129 §:ssä todetaan, että valvontaviranomaisen on tehostettava jätelain nojalla antamaansa määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Sovelletut oikeusohjeet:

Jätelaki (646/2011) 72§, 73§, 75§ ja 129§

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1§, 4§, 14§, 18§, 19§ ja 22§ 

Hallintolaki (434/2003) 34§

 

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:   

Ympäristötarkastaja Sari Sivonen,   puh. +358 40 620 9809, sari.sivonen@rovaniemi.fi

Oheismateriaali    

Liite 1, siivouskehotus 16.05.2016

Liite 2, siivouskehotus 25.5.2016

Liite 3, siivouskehotus 30.5.2020

Liite 4, siivousmääräys 4.6.2020

Liite 5, siivousmääräys ja kuuleminen 29.6.2020

Liite 6, kuulemiskirjeen todisteellinen tiedoksianto

Liite 7, tarkastusmuistio 2.9.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistön 698-409-8-60 omistaja

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30