Ympäristölautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Kemijoki Oy:n rakennuslupahakemus 2020-664 vesivoimalaitoksen rakennusten rakentamiseen, Sierilä, Oikarainen

ROIDno-2020-1584

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Vesivoimalaitoksen rakennusten rakentaminen.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi rakennusluvan Kemijoki Oy:n Sierilän vesivoimalaitoksen rakennusten rakentamiselle 28.2.2018, § 28. Rakennuslupa päätöksestä valitettiin jonka perusteella Korkein hallinto-oikeus kumosi rakentamista koskevan rakennuslupapäätöksen kaavallisen asian perusteella. Kemijoki Oy haki hankkeelle poikkeamispäätöstä vesivoimalaitoksen rakennusten rakentamiselle, Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi poikkeamisen MRL:n 72 1 momentissa tarkoitetusta rakentamisrajoituksesta poikkeamispäätöksellä 30.10.2019, § 144. Päätöksestä valitettiin ja asia on käsittelyssä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

 

Kemijoki Oy hakee uudelleen rakennuslupaa vesivoimalaitoksen koneasemarakennukselle ja ohijuoksutuspadon luukkuaseman rakennukselle kiinteistölle 698-409-29-2, 698-409-21 Oikaraiseen. Rakennuslupaa haetaan lisäksi siten, että työt voidaan aloittaa ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös saavuttaa laivoiman. Rakennustöiden aloittamisoikeutta haetaan kuitenkin ehdollisena siten, että rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin asiassa vireillä oleva poikkeamispäätös on lainvoimainen tai täytäntöönpantavissa.

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä varten.

 

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 16.13 - 16.28.

Valmistelija

  • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) 89 § Lainvoimaa vailla oleva poikkeamispäätös.

"Rakennuslupa voidaan myöntää lainvoimaa vailla olevan poikkeamispäätöksen perusteella. Rakennusluvassa on tällöin määrättävä, ettei rakentamista saada aloittaa ennen kuin poikkeamispäätös on tullut lainvoimaiseksi."

 

Rakennusluvan myöntäminen lainvoimaa vailla olevan poikkeamispäätöksen perusteella mahdollistaa sen, että eri lupien valitusajat ja valitusten käsittely voivat sijoittua ajallisesti päällekkäin. Rakentamista ei kuitenkaan päästä aloittamaan, ennen kuin poikkeamispäätös on tullut lainvoimaiseksi.

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallituksen edustaja Kalervo Björkbacka poistui tämän asian käsittelyn aikana.

Aatos Nätynki esitti, että rakennuslupaa ei myönnetä. Puheenjohtaja totesi, että Aatos Nätyngin esitys raukeaa kannattamattomana.

Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, pöytäkirjaotteen erikseen pyytäneet

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30